Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 31 - Husbergøya naturreservat, Nesodden kommune, Akershus

DatoFOR-2008-06-27-697
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse27.06.2008
Sist endretFOR-2016-10-03-1182
Endrer
Gjelder forNesodden kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort27.06.2008   kl. 15.15
KorttittelForskrift om Husbergøya naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 3 okt 2016 nr. 1182.

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Nesodden kommune: 1/3.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 52 daa, hvorav ca. 39 daa er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:2500, datert Miljødirektoratet oktober 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nesodden kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 3 okt 2016 nr. 1182.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et spesielt naturområde med sitt geologiske og biologiske mangfold i form av naturtyper, arter og naturlige økologiske prosesser. Delområde B, jf. vernekartet, har særskilt vitenskapelig betydning ved at det er typelokalitet for den geologiske Husbergøyaformasjonen, og er egenartet på grunn av unike plantesamfunn. Delområde A, jf. vernekartet, har en artsrik sjøfuglfauna.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, andre varige eller midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, mudring, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller planering av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Enhver ødeleggelse av berggrunnen er forbudt, herunder hammerbruk, boring, sprenging og innsamling av prøver fra fast fjell. Likeledes er det forbudt å risse eller male inn tegn, figurer og lignende på fjell eller steinblokker.
5.I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli er det forbud mot all ferdsel på land og på sjø i reservatets delområde A (Husbergkalven), jf. vernekartet. Dette omfatter også vannsport, herunder bruk av vannskuter, surfebrett, seilbrett, vannski, paraglider o.l. samt dykkeaktivitet.
6.Motorferdsel til lands, herunder start og landing av luftfartøy, er forbudt. Lavtflyging under 300 m er forbudt.
7.Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. Camping og teltslaging er forbudt.
8.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
9.Bålbrenning og bruk av grill utenfor avsatte plasser godkjent av forvaltningsmyndigheten, er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

3.Sanking av bær og matsopp.
4.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
5.Fiske og fangst etter saltvannsfiskeloven og lakse- og innlandsfiskloven.
6.Utsetting og gjenfangst av stedegne marine organismer i forbindelse med havbeitenæring etter akvakulturloven.

Bestemmelsene i § 3, nr. 5, er ikke til hinder for:

7.Ferdsel på land og sjø i forbindelse med yrkesfiske og utøvelse av havbeitenæring.

Bestemmelsene i § 3, nr. 6, er ikke til hinder for:

8.Forsvarets nødvendige lavtflyging.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye anlegg for Kystverket.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 5 nr. 1.
3.Avgrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 7.
4.Tiltak for å fjerne introduserte arter som truer fredningsformålet.
5.Øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.