Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 32 - Hellvik gamle brygge plantefredningsområde, Nesodden kommune, Akershus

DatoFOR-2008-06-27-698
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse27.06.2008
Sist endretFOR-2016-10-03-1185
Endrer
Gjelder forNesodden kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort27.06.2008   kl. 15.15
KorttittelForskr om Hellvik gamle brygge plantefredningsomr

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 13 og § 9, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 3 okt 2016 nr. 1185.

§ 1.Avgrensing

Plantefredningsområdet berører følgende gnr./bnr. i Nesodden kommune: 5/3 og 5/26.

Plantefredningsområdet dekker et areal på ca. 1,2 daa, alt er landareal.

Grensene for plantefredningsområdet framgår av kart i målestokk 1:2500, datert Miljødirektoratet oktober 2016. De nøyaktige grensene for plantefredningsområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nesodden kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 3 okt 2016 nr. 1185.
§ 2.Formål

Formålet med plantefredningsområdet er å ivareta den sjeldne plantearten hvitmure og dens livsmiljø.

§ 3.Vernebestemmelser

For plantefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Hvitmure og all vegetasjon som er viktig for livsmiljøet til hvitmure er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra fredningsområdet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe livsmiljøet til hvitmure, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller planering av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
3.Motorferdsel, herunder start og landing av luftfartøy, er forbudt.
4.Bruk av fredningsområdet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Camping og teltslaging er forbudt.
6.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av fredningsområdet.
7.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-2, er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Tiltak for å fjerne introduserte arter som truer fredningsformålet.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.