Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 37 - Kvistemyrdammen dyrefredningsområde, Nesodden kommune, Akershus

DatoFOR-2008-06-27-703
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse27.06.2008
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forNesodden kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort27.06.2008   kl. 15.15
KorttittelForskrift om Kvistemyrdammen dyrefredningsområde

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 14 og § 9, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Dyrefredningsområdet berører følgende gnr./bnr. i Nesodden kommune: 28/9, 28/10, 28/77, 28/171, 28/283 og 28/296.

Dyrefredningsområdet dekker et totalareal på ca. 6 daa, hvorav ca. 2 daa er ferskvannsareal.

Grensene for dyrefredningsområdet framgår av kart i målestokk 1:2500, datert Miljøverndepartementet mai 2008. De nøyaktige grensene for dyrefredningsområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nesodden kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med dyrefredningsområdet er å bevare sjeldne og truete amfibier som stor og liten salamander og spissnutet frosk samt sjeldne insekter, og artenes livsmiljø.

§ 3.Vernebestemmelser

For dyrefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon som er viktig for livsmiljøet for amfibier eller insekter er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra fredningsområdet. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Amfibier og insekter er fredet mot innsamling, skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe livsmiljøet for amfibier eller insekter, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller planering av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing av luftfartøy, er forbudt.
5.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av fredningsområdet.
6.Bruk av fredningsområdet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
7.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

2.
a)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg.
b)Nødvendig istandsetting ved akutt utfall av strømforsyningen. Ved bruk av motorkjøretøy skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c)Oppgradering/fornying av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt, når dette ikke medfører store negative endringer i forhold til fredingsformålet.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.

Bestemmelsen i § 3, nr. 4 er ikke til hinder for:

5.Nødvendig motorferdsel for brøyting av skøytebane på dammen.
6.Nødvendig motorferdsel på velets vei.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Fjerning av vegetasjon rundt dammen.
2.Bruk av dammen til vanning.
3.Tiltak for å fjerne introduserte arter som truer fredningsformålet.
4.Øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
5.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 pkt. 2 a) og c).
6.Oppgradering og fornying av kraftledninger, telefonledninger og jordkabler som ikke faller inn under § 4 nr. 2 c).
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.