Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 5. Fuggdalen naturreservat, Rendalen kommune, Hedmark

DatoFOR-2008-09-26-1060
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse26.09.2008
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-2004-06-18-953
Gjelder forRendalen kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort01.10.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om Fuggdalen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. september 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Rendalen kommune: 9/1, 9/3, 9/71, 10/11, 10/36, 10/43, 10/44, 10/47, 10/56, 11/5, 11/10, 12/1, 12/40, 12/41, 12/117, 13/1, 13/4, 13/13, 13/45, 13/64, 13/66, 13/67 og 13/85.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 52,7 km² . Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:40 000 datert Miljøverndepartementet september 2008. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Rendalen kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare som helhetlig økosystem et barskogområde med ulike skogtyper, et nedbørfelt med myrer, vassdrag og omkransende snaufjell samt naturlig forekommende vann- og landlevende arter. Fredningen skal ivareta spesielle naturtyper som raviner, bekkekløfter, kildeframspring med kildevegetasjon, gransumpskog og bærlyngfuruskog. Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning fordi det omfatter et helt nedbørfelt med begrensede tekniske inngrep.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing er ikke tillatt. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg eller varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, gjerder, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Bruk av sykkel og hest og kjerre og ridning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, rednings-, politi-, brannvern- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Dette unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrengkjørende beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det syke/skadde dyret er lokalisert. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før uttransport finner sted.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
6.Beiting.
7.Vedlikehold av bygninger som er i bruk på fredningstidspunktet.
8.Fjerning av fremmede treslag.
9.Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende regelverk.
10.Rendal Renselskaps nødvendige tilsyn med rein med snøscooter så lenge selskapet har konsesjon og slikt tilsyn er et konsesjonsvilkår.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
-øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
-vedlikehold av bygninger som nevnt i § 4 nr. 7.
2.Uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 2.
3.Nødvendig bruk av snøscooter til transport av brensel, materialer, utstyr og proviant til eksisterende seter, hytter og buer.
4.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier.
5.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
6.Opplag av båter.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan og skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 18. juni 2004 nr. 953, vedlegg 2, fredning av Fugglia naturreservat, Rendalen kommune, Hedmark.