Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 7. Bersvenmyra naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark

DatoFOR-2008-09-26-1062
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse26.09.2008
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-2001-12-07-1434
Gjelder forStor-Elvdal kommune,Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort01.10.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om Bersvenmyra naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. september 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Stor-Elvdal kommune: 47/3, 49/1 og 50/13.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3470 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:20 000 datert Miljøverndepartementet september 2008. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Stor-Elvdal kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare i naturtilstand og som landskapselement et vel avgrenset myrkompleks hvor rikmyr dominerer og et barskogområde med til dels rike vegetasjonstyper, samt å bevare tilhørende vegetasjon og fauna.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing er ikke tillatt. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg eller varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Bruk av sykkel og hest og kjerre og ridning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Dette unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det syke/skadde dyret er lokalisert. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før uttransport finner sted.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

3.Beiting.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk i perioden fra og med 10. september til og med 31. mars. Villreinjakt er tillatt fra og med 20. august.
6.Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
7.Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Framkjøring av felt elg og hjort ved hjelp av lett beltekjøretøy.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan og skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 7. desember 2001 nr. 1434 om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 8, fredning av Bersvenmyra naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark.