Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 10. Skjellingshovde naturreservat, Sør-Aurdal, Nordre Land og Søndre Land kommuner, Oppland

DatoFOR-2008-09-26-1065
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse26.09.2008
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-2004-06-18-952
Gjelder forSør-Aurdal, Nordre Land og Søndre Land kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort01.10.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om Skjellingshovde naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. september 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Sør-Aurdal kommune: 69/1, 70/1, 73/16, 73/17, 73/18. Nordre Land kommune: 8/1, 8/3, 129/1. Søndre Land kommune: 35/15.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 28,5 km² . Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:40 000 datert Miljøverndepartementet september 2008. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Sør-Aurdal, Nordre Land og Søndre Land kommuner, hos Fylkesmannen i Oppland, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et forholdsvis urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området er et av de få gjenværende større, sammenhengende og godt arronderte områdene med gammel naturbarskog i Norge uten tekniske inngrep av vesentlig omfang. Området har en variasjon i natur-, skog- og vegetasjonstyper som gjør det representativt for barskogen i regionen.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing er ikke tillatt. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg eller varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom eksisterende veger.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Dette unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det syke/skadde dyret er lokalisert. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før uttransport finner sted.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3 er ikke til hinder for:

3.Sanking av bær og matsopp.
4.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
5.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
6.Bruk av hest for uttransport av felt storvilt og i forbindelse med tilsyn av husdyr.
7.Beiting.
8.Brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
9.Vedlikehold av bygninger som er i bruk på fredningstidspunktet.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
-Øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
-Uttransport av felt elg og hjort.
-Vedlikehold av bygninger som nevnt i § 4 nr. 9.
-Hogst av etablerte plantefelt, jf. nr. 3.
-Hogst/rydding av vegetasjon rundt eksisterende buer og koier, jf. nr. 4.
-Hogst av ved til bruk på eksisterende buer og koier i området, jf. nr. 5.
-Opplag av båter, jf. nr. 7.
-Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. nr. 8.
-Istandsetting og vedlikehold av Tverrvassætra som kulturminne, jf. nr. 9.
2.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
3.Hogst av etablerte plantefelt.
4.Hogst/rydding av vegetasjon rundt eksisterende buer og koier.
5.Hogst av ved til bruk på eksisterende buer og koier i området.
6.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
7.Opplag av båter.
8.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
9.Istandsetting og vedlikehold av Tverrvassætra som kulturminne.
10.Vedlikehold av verdifulle kulturminner.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan og skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 18. juni 2004 nr. 952, vedlegg 1, fredning av Skjellingshovde naturreservat, Sør-Aurdal, Nordre Land og Søndre Land kommuner, Oppland.