Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 14. Hølvannet naturreservat, Aurskog-Høland og Rømskog kommuner, Akershus og Østfold

DatoFOR-2008-09-26-1069
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse26.09.2008
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1992-05-08-400
Gjelder forAurskog-Høland og Rømskog kommuner, Akershus og Østfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort01.10.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om Hølvannet naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. september 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: Rømskog kommune: 73/10, 73/11, 73/13, 74/3 og 74/10. Aurskog-Høland kommune: 152/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5537 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet september 2008. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Rømskog og Aurskog-Høland kommuner, hos Fylkesmannen i Østfold, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et lite påvirket naturområde med sitt naturlige biologiske mangfold, med landskap, naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser, særlig barskog og våtmark. Området har også særskilt vitenskapelig verdi som referanseomrade og er egenartet med forekomster av gammel skog, myrer og vassdrag.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing er ikke tillatt. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Jakt og fangst i Hølvannet med øyer og på Finnemosen, er forbudt i tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg eller varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, gjerder, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. Bruk av modellbåter og modellfly er forbudt på Hølvannet og på øyene.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom eksisterende stier.
7.Bålbrenning i reservatet er forbudt langs strandsoner og på øyene i Hølvannet.
8.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger i Hølvannet og på øyene er forbudt.
9.I tiden f.o.m. 15. april t.o.m. 15. juli er all ferdsel forbudt i Hølvannet og på øyene, med unntak for ferdsel i medhold av § 4 nr. 10.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Dette unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det syke/skadde dyret er lokalisert. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før uttransport finner sted.
3.Uttransport av felt elg og hjort og transport av mobile jakttårn med bruk av motorbåt og lett terrenggående kjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

4.Sanking av bær og matsopp.
5.Beiting.
6.Vedlikehold av eksisterende bygninger.
7.Vedlikehold av eksisterende stier.
8.Bålbrenning på Storøya utenom i strandsonen, i samsvar med gjeldende regelverk i tiden f.o.m. 16. september t.o.m. 14. april.
9.Bruk av tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved til bålbrenning, i samsvar med gjeldende regelverk.
10.Ferdsel, inklusive bruk av motorbåt, over Hølvannet korteste vei til og fra hytter, samt ferdsel på Storøya for brukere tilknyttet hytte på øya.
11.Fjerning av uønsket vegetasjon og enkelttrær ved bygninger.
12.Uttak av ved til bruk på hytte på Storøya i henhold til avtale 7. november 1994 mellom staten ved Miljøverndepartementet og grunneier.
13.Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. Jakt og fangst i Hølvannet med øyer og på Finnemosen, er likevel forbudt i tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august.
14.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra 3 uker før jaktstart til 3 uker etter avsluttet jakt.
15.Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
-Øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
-Vedlikehold av bygninger som nevnt i § 4 nr. 6.
-Vedlikehold av stier som nevnt i § 4 nr. 7.
2.Begrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
3.Uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn det som er nevnt i § 4 nr. 3.
4.Uttak av ved på anviste steder til bruk på hytter i reservatet.
5.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
6.Merking av eksisterende, samt opparbeiding og merking av nye stier.
7.Istandsetting og vedlikehold av finneboplassen Lukashytta, samt rydding og vedlikehold av et areal omkring denne.
8.Vedlikehold av eksisterende damanlegg i utløpsbekk fra Hølvannet.
9.Tiltak i forbindelse med forvaltning av fiske og vilt.
10.Bruk av reservatet til miljøtilpasset reiselivsvirksomhet i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 7.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan og skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 8. mai 1992 nr. 400 om vern av Hølvatn naturreservat, Rømskog og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus.