Forskrift om verneplan for skog. Fredning av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud

DatoFOR-2008-12-05-1302
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse05.12.2008
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-2002-12-13-1556, FOR-2002-12-13-1535.
Gjelder forSigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort11.12.2008   kl. 14.50
KorttittelForskr. om Trillemarka-Rollagsfjell naturres.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. desember 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 10 mars 2009 nr. 644, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 

Sigdal kommune: 104/1, 104/2, 105/1, 106/1, 107/1, 107/2, 107/3, 108/1, 109/1, 109/3, 109/4, 110/1, 111/1, 111/2, 111/3, 112/1, 113/1, 114/1, 122/1, 127/1, 127/6, 127/7, 127/9, 127/11, 128/1, 128/3, 128/11, 129/2, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/15, 130/1, 130/5, 130/6, 130/7, 130/17, 130/70, 132/3, 132/5, 133/2, 133/3, 133/4-8 sameie, 133/5, 133/6, 133/7, 133/11, 134/1, 134/2, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 135/1, 136/5, 136/6, 136/22, 136/35, 137/1, 139/3, 140/1, 170/2-3-6-9 sameie, 170/2, 170/3, 170/5, 170/6, 170/9, 170/13, 170/18. 

Rollag kommune: 1/1-5-6 sameie, 2/3, 3/1, 4/3, 5/1, 5/10, 6/7, 6/7-8-11-18-7/1-8/1 sameie, 6/31, 7/1, 8/1, 8/2, 9/1, 9/6, 9/9, 9/11, 9/12, 9/1-6-9-11-12 sameie, 9/13, 9/18, 39/2, 39/2-3-4-40/1-2 sameie, 40/1, 40/2, 41/1, 42/1, 42/3, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/1-2-3-4-5-6-7-8-43/1 sameie, 43/1, 44/1, 44/2, 44/4-5-6-7-8 sameie, 44/10, 44/11, 44/26, 45/1, 45/2, 45/1-2 sameie, 45/3, 45/4, 45/5, 45/3-4-5 sameie, 45/13, 46/1, 47/1, 47/3, 47/4, 48/1-4 sameie, 48/3, 49/1, 49/2, 50/1, 50/1-51/1 sameie, 50/2-4 sameie, 51/1, 52/3, 53/1, 53/3-4 sameie, 54/1, 54/2, 54/3, 55/1-2 sameie, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 57/1, 57/2, 57/4, 57/5. 

Nore og Uvdal kommune: 159/14, 160/1, 160/3, 161/1, 161/7, 162/1, 163/1, 164/2, 165/2, 165/5, 165/6, 165/8, 166/2, 167/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 147,7 km² . Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:75 000 datert Miljøverndepartementet september 2008. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 11 mars 2009 nr. 644, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et svært stort og sammenhengende naturskogsområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i skog. Området domineres av eldre naturskog med preg av urørthet, det har gode forekomster av død ved, og er levested for en rekke rødlistede arter. Også setervoller i området har forekomster av rødlistearter. Området har vitenskapelig/pedagogisk verdi blant annet på grunn av sin størrelse.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot all skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing er forbudt. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel oppføring av bygninger eller andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder eller anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, utfylling eller henleggelse av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, sprengning eller boring, bryting av stein, mineraler eller fossiler eller fjerning av større stein eller blokker, drenering eller annen form for tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, framføring av luft- eller jordledninger, bygging av nye bruer eller klopper, oppsetting av skilt, merking av nye stier, løyper eller lignende. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel på land og vatn, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
5.Bruk av sykkel og hest og kjerre er forbudt utenom eksisterende veger og traseer som er definert i forvaltningsplanen, jf. § 8.
6.Bruk av naturreservatet til større idrettsarrangementer, andre større arrangementer eller teltleire med mer enn 40 personer, er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Dette unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4, er ikke til hinder for:

2.Motorferdsel på følgende veger: Øytjønnvegen i Rollag, Bufjelltjønnvegen i Rollag, Hasliveien i Sigdal og Trillaseterveien i Sigdal.
3.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående kjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget, og bil/traktor på eksisterende veier definert i forvaltningsplan.
4.Nødvendig motorferdsel på eksisterende veier definert i forvaltningsplan i forbindelse med tilsyn med husdyr på beite, grunneiers tilsyn med bygninger som er knyttet til landbrukseiendom og som i tillegg omfattes av § 4 pkt. 10, og ved utsetting av elgposter. Motorferdsel i forbindelse med tilsyn med husdyr på beite og grunneiers tilsyn med bygninger som nevnt skal rapporteres i etterkant på grunnlag av ført kjørebok.
5.Nødvendig motorferdsel ved stikking og oppkjøring av skiløyper som er kartfestet i forvaltningsplanen.
6.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det syke/skadde dyret er lokalisert. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til forvaltningsmyndigheten når uttransport har funnet sted.
7.Nødvendig istandsetting av kraftlinje ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

8.Oppgradering og fornying av kraftlinje for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
9.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, inkludert rydding av eksisterende linjetraseer.
10.Vedlikehold av bygninger, veier og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet og som er listet opp og kartfestet i forvaltningsplanen.
11.Sanking av bær og matsopp.
12.Beiting.
13.Gjennomføring av følgende tiltak, i samsvar med forvaltningsplan: Rydding og stell av eksisterende setervoller som er listet opp og avgrenset på kart i forvaltningsplan, og rydding og stell av inntil 3 dekar av hyttetomter.
14.Jakt, fangst og fiske etter gjeldende lovverk.
15.Gjennomføring av vilt- og fiskestelltiltak i samsvar med godkjent forvaltningsplan.
16.Utsetting av stedegne fiskeslag, i samsvar med forvaltningsplan.
17.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.
18.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper, bruer, skilt og lignende, i samsvar med forvaltningsplan.
19.Utsetting av saltsteiner.
20.Gjenoppføring av bygninger som omfattes av § 4 pkt. 10 og som er blitt ødelagt ved brann eller naturskade. Gjenoppføring skal skje innenfor opprinnelig størrelse.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Mindre tilbygg til eksisterende bygninger.
2.Ombygging av bygninger.
3.Gjennomføring av følgende tiltak, i samsvar med forvaltningsplan: Oppsetting av nye skilt, merking og rydding av nye stier og løyper, omlegging av eksisterende stier og løyper, etablering av faste bålplasser, samt bygging av nye bruer og legging av nye klopper.
4.Oppsetting av nye gjerder og etablering av samle- og sankekveer eller andre tiltak som er naturlig for en mer rasjonell beitebruk.
5.Rydding av nytt beite på gamle setervoller.
6.Uttak av stein og torv til bruk på bygninger i reservatet.
7.Uttak av tømmer for restaurering av tømmerbygninger i reservatet.
8.Hogst av ved til setre og hytter i naturreservatet.
9.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5 og 6.
10.Istandsetting og vedlikehold av kulturminner.
11.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 7.
12.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
a.Øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
b.Aktiviteter nevnt i § 4 nr. 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19 og 20.
c.Aktiviteter/tiltak nevnt i § 5 nr. 3, 4, 6, 7, 8, 10 og 11.
d.Transport av varer, materialer, utstyr og ved til hytter og setre.

For motorferdsel bør det, når det er hensiktsmessig, legges opp til en praksis med flerårige tillatelser.

§ 6.Regulering av ferdsel

Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Skjøtsel-/Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 9.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 10.Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltning av naturreservatet.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves:

-Forskrift 13. desember 2002 nr. 1556 om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 44, fredning av Trillemarka naturreservat, Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud.
-Forskrift 13. desember 2002 nr. 1535 om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 23, fredning av Heimseteråsen naturreservat, Sigdal kommune, Buskerud.