Forskrift om fredning av byggverk/anlegg i verneplan Fredrikstad festning, Fredrikstad kommune, Østfold

DatoFOR-2008-12-11-1551
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse11.12.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22, FOR-1979-02-09-8785-§15, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort08.01.2009   kl. 15.25
KorttittelForskrift om fredning av Fredrikstad festning

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 11. desember 2008 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15 og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter anlegget Fredrikstad festning med bygninger og fortifikatoriske anlegg i Forsvarets eie. I alt fredes 58 enkeltobjekter/inventarnumre. Fredningen omfatter bygninger, bastioner, raveliner, vanngrav, porter, festningsmurer, voller, plasser, veier, grøntanlegg osv. Anlegget og avgrensing av fredningen er vist på vedlagte kart.

Omfang av fredningen for de enkelte byggverk/fredningsobjekter:

Inventarnummer i tabellen henviser til invnr i Verneplan Fredrikstad festning, Forsvarsbygg 2006. 

Tabell:

Invnr.NavnOppr. FunksjonByggeårOmfang fredningGnr./Bnr.GAB.nr.Merknader
0001Det gamle slaveriFestningens hovedvaktstue1731Eksteriør og interiør302/111193870325
0002ProvianthusetProviantmagasin1674-96Eksteriør og interiør302/113193870317
0003Sprøytehuset/Proviantboden (1958)Lager for brannsprøyter1827Eksteriør og interiør302/113Har ikke
0004OffisersvaktenCorps de garde1828Eksteriør og interiør202/112193870309
0005Kruttårnet i prins Georgs BastionKruttlager1736Eksteriør og interiør302/110193870333
0006BakeribygningenBakeriEtter 1764, før 1775Eksteriør og interiør302/114193870295
0007TøyhusetForrådsbygning for militært materiell1775Eksteriør og interiør302/045193870279
0008Laboratoriet (sykestua)Laboratorium for kruttfremstilling1802Eksteriør og interiør302/107193870198
0009Kommandanthagens paviljongLysthus1725Eksteriør og interiør302/109193870287
0010KommandantgårdenBolighus (fra 1796 kommandantbolig)1768Eksteriør og interiør302/036193867499
0011EkserserhusetEkserser- og ridehus1808Eksteriør og interiør302/024193867510
0012KjørbogårdenPrivat bolig (militær fra 1776; brukt til kornmagasin etc)1767 (?)Eksteriør og interiør302/037193867502
0013IngeniørgårdenLokaler for festningsingeniøren (senere offisersmesse)1868Eksteriør og interiør302/104193867677
0015VollmesterboligenBolig for vollmesteren1869Eksteriør og interiør302/104193867634
0017InfanterikasernenSoldatkaserne1783-87Eksteriør og interiør302/051193867537
0018Brannstasjon - uthus til InfanterikasernenPrivet1787Eksteriør og interiør302/051193868568
0019KommisjonsgårdenMilitært rettslokale1834Eksteriør og interiør302/081193868428
0020Kommisjonsgårdens uthusUthusfunksjoner for bolig1874/gjenoppbygget etter brann i 1970-åreneEksteriør302/081193971216(vkl 2 i verneplanen)
0021VollportvaktenVaktlokale1695Eksteriør og interiør302/105193869548
0022RavelinvaktenVaktstue1747Eksteriør302/106193869580
0023Krutthuset i prinsesse Charlottes BastionKruttlager1736Eksteriør og interiør302/095193869556
0024ArtillerigårdenTøyhus for artilleriet1733Eksteriør og interiør302/095193868061
0025UndervisningsbrakkeUnderoffisersmesse1895Eksteriør og interiør302/095193868053
0026Den gamle spisesalSmie for Slaveriets Arbeidsanstalt1845Eksteriør og interiør302/095193868045
0027MarkententerietMarkententeri for slaveriet1838Eksteriør og interiør302/095193868037
0029ArtillerismienVaktstue1746Eksteriør og interiør302/094193867324
0030Artillerismiens uthusMateriallagerUkjentEksteriør og interiør302/094193867308
0031TennishusetMuligens oppført i forb. med tennisbane som lå på Gyldenløves bastion1900? (ikke inntegnet på kart fra 1907)Eksteriør og interiør302/094193867316
0033Kommandantgårdens uthusStaller, vognremisse, fjøs, kammers for tjenestefolk og div. uthusfunksjoner1832Eksteriør og interiør302/036193867499
0034Kjørbogårdens sidebygningDel av boliganlegget Kjørbogården1767 (?)Eksteriør og interiør302/037193868460
0651KloakknettetKulvert (hvelvet avløpsrenne)1787 (?)Hele den gamle kulverten mellom 0017 og Glomma
0753Plener/KommandanthagenHave1695Hele haven302/109
0756VollportbroenBro1699 og senereHele broen
1053Prins Georgs halvbastionDel av festningens hovedvollanlegg1663-66Hele bastionen
1054Søndre kurtineDel av festningens hovedvollanlegg1663-66Hele kurtinen
1055Prins Christians bastionDel av festningens hovedvollanlegg1663-66Hele bastionen
1056Østre kurtineDel av festningens hovedvollanlegg1663-66Hele kurtinen
1057Prins Fredriks bastionDel av festningens hovedvollanlegg1663-66Hele bastionen
1058VollportkurtinenDel av festningens hovedvollanlegg1663-66Hele kurtinen
1059Prinsesse Charlottes bastionDel av festningens hovedvollanlegg1663-66Hele bastionen
1060Nordre kurtineDel av festningens hovedvollanlegg1663-66Hele kurtinen
1061Gyldenløves halvbastionDel av festningens hovedvollanlegg1665-66Hele bastionen
1062Antonettes batteriDel av befestningen mot elven1663-66Hele batteriet
1063Nordre redangDel av forsvarslinjen mot elven1689Hele redangen
1064Platte batteriDel av befestningen mot elven1683-87Hele batteriet
1065Søndre redangDel av forsvarslinjen mot elven1689Hele redangen
1066BrannbatterietDel av festningens forsvar mot elven1682Hele batteriet
1067VollgravenDel av festningens forsvarsverk mot landsiden1663 og senereHele gravenDen eneste våte vollgrav i Norge
1070Søndre ravelinDel av festningens utenverker1743-48Hele ravelinet
1072VollportravelinetUtenverk i festningsgraven. Hovedadkomst til festningsbyen1666Hele ravelinet
1076Nordre bjørnDemning for 1067 Vollgraven1708-09Hele bjørnen
1078FerjeportenPort mot elven1727Hele porten
1079MellomportenPort mot elven1727Hele porten
1080KommandantportenPort mot elven1684Hele porten
1081Nordre sortiportSortiport1737Hele porten
1082VollportenVollport1695, grunnvoll lagt i 1664Hele porten
1083Østre sortiportSortiport1738Hele portenVed inkurie ikke plassert i vkl i verneplanen
1084Søndre sortiportSortiport1731 (jf. historikk)Hele porten

For øvrig vises det til Verneplan Fredrikstad festning for nærmere beskrivelse av de enkelte inventarnumre og festningsmiljøet.

II. Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av Fredrikstad festning er å sikre og bevare den som komplett depotfestning, hvor alle viktige militære bygninger samt de fleste fortifikatoriske anlegg fortsatt er i Forsvarets eie. Gamlebyen med Fredrikstad festning er Norges (og Nordens) eneste og en av Nord-Europas mest intakte festningsbyer befestet etter det «gammelnederlandske» bastionsystem, dvs. med jordvoller i et regulært geometrisk system og våt festningsgrav som omslutter et helt bysamfunn.

Fredningen skal sikre både fortifikatoriske anlegg, bygninger og deres innbyrdes sammenheng. Fredningen skal sikre de militærhistoriske, arkitektoniske og øvrige kulturhistoriske verdiene ved de enkelte byggverk slik de er beskrevet i Verneplan Fredrikstad festning. Fredningen skal sikre både opprinnelige elementer og senere tilføyelser dersom disse vurderes å ha en selvstendig verdi som eksempel på en historisk utvikling.

Fredningen av fortifikatoriske anlegg og tilhørende elementer skal sikre anleggenes utforming slik at deres opprinnelige funksjon er tydelig. Både strukturen i anleggenes oppbygging samt materialbruk og detaljering skal opprettholdes.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur og hovedpreg. Både det arkitektoniske uttrykket, materialbruk og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer, overflater og eventuell dekor skal bevares.

Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å bevare interiørenes opprinnelige eller eldre deler. Dette gjelder vegger, arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, listverk samt overflater og eventuell dekor, rominndeling, bygningsdeler, fast inventar, detaljer og overflater, samt tekniske installasjoner og utstyr som hører til og viser byggets funksjon. Fredningen av installasjoner og utstyr skal sikre objektets tekniske spesifikasjoner.

III. Fredningsbestemmelser

1)Det er ikke tillatt å rive, skade eller endre festningsanlegget eller deler av det. Det er heller ikke tillatt å bygge om festningsanlegget, det enkelte byggverks eksteriør eller de deler av interiørene som inngår i fredningen. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. 7.
2)Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid ut over vanlig vedlikehold på festningsanlegget eller det enkelte byggverks eksteriør eller de deler av interiørene som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. 7.
3)Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset festningsanleggets og det enkelte byggverks egenart og på en måte som ikke reduserer de militærhistoriske, arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
4)Anlegging eller utvidelse av veier eller plasser, oppsetting av gjerder, skilt, endring av belegg, planering, utfylling eller andre terrenginngrep innenfor det fredete festningsanlegget er ikke tillatt. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. 7.
5)Endring av beplantning, fjerning av trær, busker eller opprinnelige elementer eller andre tiltak som vil kunne endre festningsanleggets eller områdets karakter i vesentlig grad, er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å rive, bygge om eller endre elementer som murer, trapper, grusganger etc. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. 7.
6)Når det blir nødvendig å fornye trær eller busker skal samme type benyttes og plantes på samme sted. Trær som må felles på grunn av sykdom, skade eller alder, skal erstattes med så store trær som mulig.
7)Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utforming kan gjennomføres dersom det foreligger særskilte grunner og under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter tillatelse fra forvaltningsmyndighet. Tilbakeføring kan kun skje etter søknad om dispensasjon iht. kulturminneloven § 15a første ledd, jf. forskriftens pkt. IV.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskriftens spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. pkt. VI, kan etter søknad i særlige tilfelle gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a første ledd.

V. Forvaltningsplan

Eier skal utarbeide forvaltningsplan for hele eller deler av fredningsområdet. Planen skal være godkjent av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Myndighet

Forvaltning av denne fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VII. Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VIII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks. 

lf-20081217-1551-01-01.gif

lf-20081217-1551-02-01.gif

lf-20081217-1551-03-01.gif