Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 3. Skrim og Sauheradfjella naturreservat, Kongsberg, Notodden, Sauherad og Skien kommuner, Buskerud og Telemark

DatoFOR-2008-12-19-1448
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse19.12.2008
Sist endretFOR-2015-12-11-1531
EndrerFOR-1993-07-09-708, FOR-1992-04-24-279, FOR-2002-11-08-1282, FOR-2002-11-08-1283
Gjelder forKongsberg, Notodden, Sauherad og Skien kommuner, Buskerud og Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort22.12.2008   kl. 16.30
KorttittelForskrift om Skrim og Sauheradfjella naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 11 des 2015 nr. 1531.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 

Kongsberg kommune: 40/6, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/10, 43/1, 46/1, 46/3, 46/ 4, 46/5, 47/2, 47/3, 47/4, 48/1, 48/5, 48/6, 52/1, 52/2, 53/19, 54/1, 54/2, 57/3, 57/6, 58/12, 58/13, 58/14, 60/2, 64/1, 64/6, 65/1, 65/3, 66/3, 67/2,3, 88/1, 89/12, 90/1,2, 90/3, 90/4, 90/20, 93/1, 93/3, 94/4, 95/1, 97/1, 98/5, 98/6, 98/7, 98/11, 102/7, 103/2, 103/56, 116/1 og sameiet bestående av gnr./bnr. 48/3, 51/1, 52/1 og 52/2. 

Notodden kommune: 45/3 og 45/6. 

Sauherad kommune: 12/4, 13/1, 15/1, 15/2, 15/124, 18/1, 18/2, 24/1, 24/22, 24/27, 24/33, 27/1, 27/5, 27/11, 27/12, 27/24, 27/28, 32/1, 32/3, 33/1 og 33/2. 

Skien kommune: 23/1.

Naturreservatet består av tre delområder, Skrim-Sauheradfjella, Sveinsbufjell og Våtkleiv vest, og dekker et totalareal på ca. 123 769 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Kongsberg, Notodden, Sauherad og Skien kommuner, hos Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 11 des 2015 nr. 1531.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og sammenhengende skogområde der store deler er urørte eller tilnærmet urørte, som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i skog. Området har gode forekomster av død ved og er levested for en rekke sårbare og hensynskrevende arter. Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk verdi på grunn av sin størrelse.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav), eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker eller lignende, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Etablering av nye båtplasser er forbudt.
7.Bruk av sykkel, hest og kjerre, samt ridning er forbudt utenom på eksisterende veger og traseer som er godkjent i forvaltningsplan, jf. § 7.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-4, er ikke til hinder for:

2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
3.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med bruk av motorbåt og lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
4.Nødvendig kjøring på skogsbilveg/traktorveg i forbindelse med tilsyn med dyr på beite og uttransport av felt storvilt. Vegene skal kartfestes i forvaltningsplanen.
5.Nødvendig kjøring på skogsbilveg for transport til eksisterende hytter ved Eiangen, samt parkering på anviste plasser.
6.Nødvendig kjøring på eksisterende skogsbilveger og traktorveger, over eiendommene gnr./bnr. 12/4, 13/1, 15/1, 2 og 18/1 i Sauherad, for alle som har rettigheter til bruk av vegen på vernetidspunktet. Vegene skal kartfestes i forvaltningsplanen.
7.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det snarest mulig i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
8.Preparering av skiløyper godkjent i forvaltningsplan i medhold av § 7.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-3, er ikke til hinder for:

9.
a)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og av det omsøkte Fjellet kraftverk.
b)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til fredningsformålet.
10.Sanking av bær og matsopp.
11.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
12.Oppsetting og bruk av mobile jakttårn for storviltjakt.
13.Beiting.
14.Utsetting av saltsteiner til beitedyr og hjortevilt.
15.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
16.Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier, løyper, klopper, bruer og gamle ferdselsveger, oppsetting av skilt og lignende godkjent i forvaltningsplan, jf. § 7.
17.Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg, jf. egen liste som inngår som del forvaltningsplan i medhold av § 7.
18.Videreføring av båtopplag som er i bruk på fredningstidspunktet, jf. egen liste som inngår som del av forvaltningsplan i medhold av § 7.
19.Vedlikehold av veger og dammer listet opp med gnr./bnr. i eget vedlegg til forvaltningsplan i medhold av § 7.
20.Vegetasjonsrydding og skjøtsel for å holde opprinnelige setervoller åpne, samt rydding og skjøtsel av hyttetomter, listet opp med gnr./bnr. i eget vedlegg til forvaltningsplan i medhold av § 7.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig øvingskjøring for formål nevnt i § 4 punkt 1
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med formål nevnt i:
-§ 4 punkt 9 a og b
-§ 4 punkt 14
-§ 4 punkt 17
-§ 4 punkt 19
-§ 5 punkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 og 19.
3.Transport av varer, utstyr og ved til hytter og setrer.
4.Oppsetting av skilt, merking og rydding av nye stier og løyper, omlegging av eksisterende stier og løyper, i medhold av godkjent forvaltningsplan, jf. § 7.
5.Gjenoppføring av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade, innenfor opprinnelig størrelse.
6.Ombygging av bygninger innenfor opprinnelig størrelse.
7.Bygging av bruer og legging av klopper.
8.Oppsetting av gjerder.
9.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet i samsvar med godkjent forvaltningsplan, jf. § 7.
10.Bruk av kløvhest utenom eksisterende veger.
11.Hogst av ved til setrer og hytter i reservatet.
12.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder gjennomføring av kalking i samsvar med godkjent forvaltningsplan, jf. § 7.
13.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 9 b).
14.Istandsetting og vedlikehold av kulturminner, herunder setrer, jf. opplisting i godkjent forvaltningsplan, jf. § 7.
15.Uttak av trevirke for restaurering av bygninger i verneområdet.
16.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 pkt. 5.
17.Bruk av eksisterende veger for nye rettighetshavere utenfor verneområdet.
18.Opprusting av veger.
19.Etablering av kort nedgravd utløpsrør fra tunnellåpning til Sondalsbekken i forbindelse med eventuell utbygging av Fjellet kraftverk.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Sti- og løypeplan skal inngå som del av forvaltningsplanen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Rådgivende utvalg

For å bidra til god forvaltning og gi vernemyndigheten råd i saker som berører avveining mellom verneformål og grunneierspørsmål, skal forvaltningsmyndigheten opprette et rådgivende utvalg.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

§ 11.Opphevelse av eldre forskrifter

Fra den tid forskriften trer i kraft oppheves: 

1.Forskrift 9. juli 1993 nr. 708 om vern av Sondalsfjell naturreservat, Skien og Sauherad kommuner, Telemark og Kongsberg kommune, Buskerud.
2.Forskrift 24. april 1992 nr. 279 om fredning av Finnvolldalen naturreservat, Kongsberg kommune i Buskerud fylke.
3.Forskrift 8. november 2002 nr. 1282 om verneplan for Skrim, vedlegg 1, fredning av Skrimfjella naturreservat, Kongsberg kommune, Buskerud.
§ 12.Endringer i andre forskrifter

- - -

0Endringer i forskrift 8. november 2002 nr. 1283, endringene er innarbeidet i forskriften.