Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 4. Slattumsrøa naturreservat, Nittedal kommune, Akershus

DatoFOR-2008-12-19-1449
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse19.12.2008
Sist endretFOR-2014-02-24-233
Endrer
Gjelder forNittedal kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort22.12.2008   kl. 16.30
KorttittelForskrift om Slattumsrøa naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 24 feb 2014 nr. 233.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 7/9, 8/44 og 8/45 i Nittedal kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1407 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:8 000 datert Miljødirektoratet februar 2014. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nittedal kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 24 feb 2014 nr. 233.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et større område med gjenværende gammelskog med dets biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser. Området har en betydelig mengde med dødved og elementer med dødvedkontinuitet. Området har en særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning som et eksempel på denne type skog i lavlandet på Østlandet, og en egenart i form av til dels store grantrær og rike vegetasjonstyper.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbudt.
6.Bruk av sykkel og hest er forbudt utenom eksisterende veier.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-4, er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-3, er ikke til hinder for:

4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
6.Beiting.
7.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
8.Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet, herunder hytte med uthus på gnr. 8, bnr. 45.
9.Tradisjonell skjøtsel av kulturlandskapet rundt eksisterende bygninger på gnr. 8, bnr. 45.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Vedlikehold og merking av eksisterende stier og løyper.
2.Istandsetting og vedlikehold av kulturminner og gamle ferdselsveier.
3.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3, punkt 5.
4.Transport av varer og utstyr i samband med vedlikehold og istandsetting av bygninger på gnr. 8, bnr. 45.
5.Gjenoppføring av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade.
6.Hogst av ved til hytte med uthus på gnr. 8, bnr. 45.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 24 feb 2014 nr. 233.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.