Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 5. Marifjell naturreservat, Nannestad og Gran kommuner, Akershus og Oppland

DatoFOR-2008-12-19-1450
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse19.12.2008
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forNannestad og Gran kommuner, Akershus og Oppland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort22.12.2008   kl. 16.30
KorttittelForskrift om Marifjell naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 115/4, 155/1, 153/1 og 4 i Nannestad og 290/1 i Gran kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 8 619 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:20 000 datert Miljøverndepartementet desember 2008. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Nannestad kommune, i Gran kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, hos Fylkesmannen i Oppland, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort område med gjenværende gammelskog med dets biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser. Området innehar skog med typisk fjellskogspreg og mindre områder med sumpskog og næringskrevende skogtyper. Området har en særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning som et eksempel på denne type borealt taigaelement på Østlandet. Området er egenartet i form av dets størrelse og urørthet.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbudt.
6.Bruk av sykkel og hest er forbudt utenom eksisterende veier.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-4, er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-3, er ikke til hinder for:

4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
6.Beiting.
7.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
8.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
9.Vedlikehold og merking av eksisterende stier og løyper.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
-§ 4 nr. 7.
-§ 5 nr. 4.
3.Istandsetting og vedlikehold av kulturminner og gamle ferdselsveier.
4.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 pkt. 5.
5.Preparering av eksisterende skiløyper med løypemaskin.
6.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder kalking av fiskevann og inn- og utløpsbekker mot forsuring.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller avtale som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.