Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 7. Vestre Lukashaugen og Bornoberget naturreservat, Grue kommune, Hedmark

DatoFOR-2008-12-19-1452
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse19.12.2008
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forGrue kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort22.12.2008   kl. 16.30
KorttittelForskr. Vestre Lukashaugen, Bornoberget naturres

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører gnr./bnr. 111/15 og 111/46 i Grue kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6 350 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:30 000 datert Miljøverndepartementet desember 2008. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Grue kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare som økosystem et barskogområde med en rekke ulike gran- og furuskogtyper, deriblant ugrøftede sumpskoger, og med mange små myrer og vassdrag. Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning fordi det representerer et typisk, men relativt lite påvirket skoglandskap i en aktiv skogbruksregion. Av særlig interesse er det at det i området finnes flere kravfulle og sjeldne gammelskogarter, særlig knyttet til sumpskoger og død ved.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt utenfor eksisterende veg.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4, er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
4.Motorisert ferdsel i jaktøyemed på vegen til Vestre Lukashaugen.
5.Oppkjøring med snøscooter av skiløype langs Flyktningestien og langs bilvegen i Vestre Lukashaugen.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

6.Sanking av bær og matsopp.
7.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
8.Beiting.
9.Oppkvisting av elgposter.
10.Vedlikehold uten standardheving av vegen til Vestre Lukashaugen, bua ved vegenden i Vestre Lukashaugen, gapahuken ved Rundtjernet, 5 eksisterende jakttårn og Flyktningestien, herunder gangbrua over Dvaladammen.
11.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 10.
3.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4.Oppsetting og vedlikehold av en gapahuk ved Dvaladammen.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.