Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 1. Freding av Vetafjellet naturreservat, Gjemnes og Nesset kommuner, Møre og Romsdal

DatoFOR-2008-12-19-1454
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse19.12.2008
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forGjemnes og Nesset kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort22.12.2008   kl. 16.30
KorttittelForskrift om Vetafjellet naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Gjemnes kommune: 12/2 og følgende gnr./bnr. i Nesset kommune: 10/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 937 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5000 datert Miljøverndepartementet desember 2008. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Gjemnes og Nesset kommuner, hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekart som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt kystnært naturområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Av spesielle kvaliteter er en vel utviklet og variert lauvskog med alm samt forskjellige rike skogstyper med ulike treslag. Andre kvaliteter er rasmarker og steinblokker dekket av mose. Området har god biologisk kontinuitet og sammen med de fuktige forholdene skapes gunstige betingelser for forskjellige lavarter. Dette gir området en særskilt vitenskaplig betydning.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av området.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4, er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Forsvarets bruk av merket vinterveg til Vetafjellet. Traseen er vist på vernekartet.
4.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det syke/skadde dyret er lokalisert. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring.
5.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

6.Sanking av bær og matsopp.
7.Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
8.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
9.Beiting.
10.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
11.Merking og vedlikehold av den eksisterende stien til Vetafjellet. Stien er vist på vernekartet.
12.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg.
b.Oppgradering/fornyelse av kraftledning for heving av spenningsnivå og økning av linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til fredningsformålet.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 5.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med
a.aktiviteter nevnt i § 4 nr. 12 a og b,
b.hogst og uttak av gran og platanlønn, jf. nr. 4.
c.nr. 3.
d.øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
3.Oppgradering/fornyelse av kraftledning som ikke faller inn under § 4 nr. 12 b.
4.Hogst og uttak av gran og platanlønn.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Skjøtsel/forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.