Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 10. Freding av Samsjøen naturreservat, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2008-12-19-1463
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse19.12.2008
Sist endretFOR-2013-04-20-1619
Endrer
Gjelder forMidtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort22.12.2008   kl. 16.30
KorttittelForskrift om Samsjøen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 20 april 2013 nr. 1619.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Midtre Gauldal kommune: 287/2 og 408/1.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 14 993 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:50 000 datert Direktoratet for naturforvaltning mars 2013. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Midtre Gauldal kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekart som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 20 april 2013 nr. 1619, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området inngår i det boreale taigaelementet og er verdifullt ved å være et relativt stort naturskogområde med god kontinuitet i skogbildet.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom eksisterende veger.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4, er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrengkjørende beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Nødvendig uttransport av syke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det skadde eller syke dyret er lokalisert. Kjøretøy som brukes skal være skånsomme mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring.
4.Bruk av veier som er tegnet inn på vernekartet.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

5.Sanking av bær og matsopp.
6.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
7.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
8.Beiting.
9.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
10.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
a.øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
b.uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrengkjørende beltekjøretøy.
c.vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.
d.aktiviteter/tiltak nevnt i nr. 3, 8, 9, 11, 12, 13.
e.bygging av nye bruer, jf. nr. 15.
2.Istandsetting og vedlikehold av kulturminner.
3.Hogst av etablerte plantefelt.
4.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
5.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
6.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
7.Transport av ved, utstyr og materialer til hytter, setre og buer i naturreservatet med beltekjøretøy på snødekt mark.
8.Flytting av setervollen Sandhaugvollen, gnr./bnr. 286/2, til annen plass innenfor naturreservatet.
9.Oppkjøring og tilrettelegging av skiløype i forbindelse med Rensfjellrennet.
10.Vinteropplag av båt ved Samsjøen.
11.Etablering av kraftproduksjon med mindre terrenginngrep i tilknytning til eksisterende overføringer til Samsjøen.
12.Gjenoppbygging av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade, med samme størrelse og funksjon som tidligere.
13.Hogst av ved til hytter, setre og buer i naturreservatet.
14.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet i samsvar med godkjent forvaltningsplan, jf. § 7.
15.Merking, rydding og skilting av nye stier og løyper, omlegging av eksisterende stier og løyper, bygging av nye bruer og legging av nye klopper, i samsvar med godkjent forvaltningsplan jf. § 7.
16.Bruk av snøscooter i forbindelse med henting av rein som er kommet utenfor reinbeitedistriktets grenser, med sikte på å gjenopprette en lovlig tilstand ved at reinen bringes tilbake til reinbeitedistriktet.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten utpeker, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.