Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 13. Holmvassdalen naturreservat, Grane kommune, Nordland

DatoFOR-2008-12-19-1466
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse19.12.2008
Sist endretFOR-2013-11-12-1426
Endrer
Gjelder forGrane kommune, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort22.12.2008   kl. 16.30
KorttittelForskrift om Holmvassdalen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 12 nov 2013 nr. 1426.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Grane kommune: 58/1, 58/4, 59/1 og 60/1.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 60 km². Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:50 000 datert Miljøverndepartementet desember 2008. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekart som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et relativt lite påvirket naturområde med dets samlede naturvariasjon i form av arter, naturtyper, økosystemer og et stort biologiske mangfold, og de naturlige geologiske og økologiske prosesser. Området er egenartet i form av at det har en stor forekomst av gammel naturskog, et stort innslag av rike skogtyper og et rikt artsmangfold. Området har med denne bakgrunn en særskilt pedagogisk og vitenskapelig betydning.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
7.Bruk av sykkel, hest og kjerre samt bruk av hest til ridning og kløving er forbudt utenom eksisterende veger.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1–4, er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrengkjørende beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Nødvendig bruk av beltekjøretøy på snødekt mark ved utøvelse av reindrift. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver.
4.Bruk av jernbanelinja gjennom området, samt nødvendig vedlikehold av jernbaneanlegget med alle tilhørende elementer, inkludert vegetasjonsregulering av hensyn til jernbanedriften. Inkluderer også nødvendig transport inn til jernbaneanlegget på anleggsvei til Holmvassås, samt elektrifisering av jernbanestrekningen.
5.Nødvendig uttransport av syke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det skadde eller syke dyret er lokalisert. Kjøretøy som brukes skal være skånsomme mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1–3, er ikke til hinder for:

6.Sanking av bær og matsopp.
7.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
8.Beiting.
9.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
10.Vedlikehold av anlegg og bygninger som var i bruk på fredningstidspunktet.
11.Oppgradering og vedlikehold av gammel anleggsvei til Holmvassås i henhold til standard for landbruksvei klasse 7.
12.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
13.Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander.
14.Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr.
0Endret ved forskrift 12 nov 2013 nr. 1426.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
a.uttransport av felt storvilt med annet kjøretøy enn lett terrengkjørende beltekjøretøy.
b.aktiviteter etter § 4 nr. 11.
c.aktiviteter etter § 5 nr. 5.
3.Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift, i tråd med forvaltningsplan jf. § 7.
4.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
5.Hogst av etablerte plantefelt.
6.Istandsetting og vedlikehold av kulturminner.
7.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
8.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
9.Start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift.
10.Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
11.Uttak av torv til vedlikehold av gammer og hytter i nasjonalparken.
12.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet i samsvar med godkjent forvaltningsplan, jf. § 7.
13.Oppkjøring av skiløype til gapahuk ved Meisfærtjønna.

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.

0Endret ved forskrift 12 nov 2013 nr. 1426.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.