Verneplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Vedlegg 1. Forskrift om Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde, Røros og Tydal kommuner, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-01-09-21
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse09.01.2009
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forRøros og Tydal kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort15.01.2009   kl. 16.05
KorttittelForskrift om Skardsfjella og Hyllingsdalen

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res 9. januar 2009 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.: 

Røros kommune: 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83/2, 83/8, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 87/3, 87/4, 87/5, 87/8, 87/9, 89/3, 89/6, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 91/1, 91/2, 91/7, 91/11, 92/1, 93/1, 96/2, 96/4, 96/20, 98/1, 100/1, 100/2, 101/1, 101/3, 101/6, 102/16, 119/2, 120/1, 120/2, 120/3, 132/243, 132/244, 132/246, 132/247, 132/248, 132/249, 132/250, 132/251, 132/313, 132/400, 142/1, 204/1, 204/2. 

Tydal kommune: 188/1, 188/2, 188/5, 189/2, 189/7, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 192/1.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 313,9 km² .

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:50 000, datert Miljøverndepartementet september 2008. På kartet er det avmerket en sone A og en sone B hvor det gjelder særskilte bestemmelser. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Røros og Tydal kommuner, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde er å ta vare på et større naturområde som er relativt lite påvirket av tyngre tekniske inngrep, med det biologiske mangfold som preger landskapet. Den urørte vassdragsnaturen knyttet til Glommas kilder er her av særlig verdi. Fjellbjørkeskogen skal ivaretas som en viktig del av landskapsbildet. Vernet omfatter også verdifulle innslag av kulturlandskap, kulturminner og sammenhengen mellom disse, særlig de tallrike samiske kulturminner.

Allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av tilrettelegging.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Inngrep i landskapet
1.1 Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av punkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring og ombygging av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, henstilling av campingvogner, bobiler og maskiner, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av større stein og blokker, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper og lignende. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende.

Forvaltningsmyndigheten avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i punkt 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av bygninger og andre anlegg. Vedlikehold skal skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke utvendig ombygging eller utvidelse.
b)Vedlikehold av eksisterende stier, skilt, bruer og liknende i samsvar med forvaltningsplan.
c)Drift og vedlikehold av jordbruksarealer i sone B. Retningslinjer for drift fastsettes i forvaltningsplan.
d)Anlegg av sanketrøer og nødvendig gjerding i sone B, samt oppsetting av midlertidige gjerder i reindrifta i sone A.
e)Vedlikehold av eksisterende traktorveier og kjørespor i utmark i samsvar med forvaltningsplan.
f)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg.
g)Nødvendig istandsetting ved akutt utfall.
h)Oppgradering/fornyelse av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a)Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger.
b)Gjenoppbygging av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
c)Oppføring av naust i samsvar med forvaltningsplan, samt restaurering/gjenoppbygging av seter på Møsjødalsvollen.
d)Riving av bygninger.
e)Oppføring av bygninger og anlegg som er nødvendige til jordbruksformål, beitebruk og reindrift.
f)Tilrettelegging for vinterveger for transport av tømmer i sone B.
g)Enkel tilrettelegging for reiseliv og turvirksomhet i samsvar med forvaltningsplan.
h)Bygging av bruer og legging av klopper.
i)Oppsetting av skilt og merking av nye stier.
j)Oppføring av en (1) hytte for allmennheten i samsvar med forvaltningsplan.
k)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under pkt. 1.2 f).

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk og tilpasses landskapet. 

2. Plantelivet
2.1 Beskyttelse av plantelivet

Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av nye plantearter er forbudt.

2.2 Beiting

Beiting er tillatt.

2.3 Skogsdrift og vedhogst

Skogsdrift og hogst av ved i samsvar med forvaltningsplan er tillatt. Hogst skal skje i form av plukkhogst. Etablering av ny skog skal skje ved naturlig foryngelse. Ved uttak i sone A skal 60 % stående kubikkmasse stå igjen.

2.4 Bestemmelsene i punkt 2.1 er ikke til hinder for bruk av trevirke til bål, pølsepinner, lavvostenger osv.
2.5 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a)Andre skogbrukstiltak enn de som framgår av punkt 2.3.
b)Uttak av torv til bruk på tak og gammer i landskapsvernområdet. 
3. Dyrelivet
3.1 Jakt og fangst er tillatt etter viltloven og reindriftsloven.
3.2 Fiske og fangst er tillatt etter lakse- og innlandsfiskloven og reindriftsloven. 
4. Ferdsel
4.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

4.2 Organisert ferdsel

Organisert ferdsel som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Ut over dette vises det til forvaltningsplanen.

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.

4.3 Sykling og organisert bruk av hest

Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent for slik bruk i forvaltningsplanen.

4.4 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensa deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan skade naturmiljøet.

4.5 Generelle unntak for ferdsel

Bestemmelsene i punkt 4 gjelder ikke nødvendig ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

5. Motorferdsel
5.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

5.2 Bestemmelsen i punkt 5.1 er ikke til hinder for:
a)Motorferdsel ved militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
b)Motorferdsel på innmark i forbindelse med drift av jordbruksarealer.
c)Bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget for uttransport av felt elg og hjort og lett terrengkjøretøy eller traktor på traktorveier og kjørespor i samsvar med forvaltningsplan.
d)Bruk av motor på båt på Rien og på Hyllingen.
e)Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med reindrift. Leiekjører må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig.
f)Motorferdsel for transport av syke/skadde dyr. Dyret må være lokalisert på forhånd. Kjøretøy som brukes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til forvaltningsmyndigheten eller oppsynet i forkant.
g)Motorferdsel i forbindelse med skogsdrift og vedhogst i samsvar med forvaltningsplan.
h)Motorferdsel på traktorveier og langs kjørespor for jordbruksformål.
i)Motorferdsel på veien ned til va over Storhåen for grunneiere og hytteeiere.
j)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med inspeksjon og vedlikehold av reindriftas grensegjerde mellom Sverige og Norge.
k)Motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på kraftlinjer og kraftanlegg. Det skal sendes melding til forvaltningsmyndigheten etter kjøring.
5.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a)Øvelseskjøring for formål nevnt i punkt 5.2 a).
b)Motorferdsel i forbindelse med husdyrhold.
c)Bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift.
d)Bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift. Det kan gis flerårige tillatelser. Det er et vilkår at tillatelsen koordineres med, og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.
e)Transport av varer og utstyr til hytter, buer, setrer og lignende. Transport skal fortrinnsvis foregå på eksisterende veger og kjørespor eller med luftfartøy eller beltekjøretøy på vinterføre.
f)Transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger, anlegg, klopper o.l. Transport skal fortrinnsvis foregå på eksisterende veger og kjørespor eller med luftfartøy eller beltekjøretøy på vinterføre.
g)Oppkjøring av skiløyper i samsvar med forvaltningsplan.
h)Motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold og oppgradering/fornyelse av eksisterende kraftanlegg.
i)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for transport av personer med funksjonsnedsettelse til egen hytte, bu eller seter.
j)Bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget for kontroll og vedlikehold av reindriftas grensegjerde mellom Sverige og Norge. 
6. Forurensning
6.1 Forbud mot forurensning

Forurensning og forsøpling, samt utendørs lagring av materialer, gjerdeutstyr o.l., er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet et forbudt.

6.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bruk av sand og liknende til snøsmelting.
6.3 Støy

Unødvendig støy skal unngås.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.