Verneplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Vedlegg 5. Forskrift om Litlrien naturreservat, Røros kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-01-09-25
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse09.01.2009
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forRøros kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort15.01.2009   kl. 16.05
KorttittelForskrift om Litlrien naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. januar 2009 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Røros kommune: 83/2, 96/2, 96/6, 96/20, 102/2.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 605 dekar.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:5 000, datert Miljøverndepartementet september 2008. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Røros kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et urørt og spesielt våtmarksområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde og er egenartet i form av rik forekomst av eutrofe (næringsrike) vierkratt og et rikt fugleliv.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Planting eller såing er forbudt. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel oppføring, ombygging og utvidelse av bygninger, oppføring av anlegg, gjerder og andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker og lignende, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
5.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
6.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, rednings-, ambulanse- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3, punkt 1-3 er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Storviltjakt etter viltloven.
4.Fiske og fangst etter lakse- og innlandsfiskloven og reindriftsloven, unntatt bruk av garn i perioden 1. mai til og med 15. august.
5.Vedlikehold av bygninger, anlegg og gjerder som er i bruk på fredningstidspunktet.
6.Beiting.
7.Bruk av virke til bål, pølsepinner og lignende.

Bestemmelsene i § 3 punkt 1-4 er ikke til hinder for:

8.Organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.

Bestemmelsen i § 3 punkt 1-5 er ikke til hinder for:

9.Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med reindrift.
10.Motorferdsel for transport av syke/skadde dyr. Dyret må være lokalisert på forhånd. Kjøretøy som brukes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til forvaltningsmyndigheten eller oppsynet i forkant.
11.Bruk av motorbåt for kjøring til og fra naustet i Litlrien.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Øvelseskjøring knyttet til formål nevnt i § 4 punkt 1.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 punkt 5 og 6, og § 5 punkt 5 og 6.
3.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for transport av materialer, varer og utstyr til hyttene øst for naturreservatet.
4.Bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget, samt lett terrengkjøretøy eller traktor på eksisterende traktorveier/kjørespor for uttransport av felt elg og hjort.
5.Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger.
6.Rydding av vegetasjon ved bygninger, langs traktorvei og mye brukte stier.
7.Annen organisert ferdsel enn den som er nevnt i § 4 punkt 8.
8.Bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift. Det kan gis flerårige tillatelser. Det er et vilkår at tillatelsen koordineres med, og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.
§ 6.Regulering av ferdsel

Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Skjøtsel/forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 9.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.