Forskrift om fredning av Snøheim turisthytte, gnr. 87, bnr. 1, seksjon 304, bygningsnr. 155840102, Dovre kommune, Oppland

DatoFOR-2009-02-05-1898
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse05.02.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forDovre kommune, Oppland
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22, FOR-1979-02-09-8785-§15§12
Kunngjort19.08.2010   kl. 15.20
KorttittelForskrift om fredning av Snøheim turisthytte

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 5. februar 2009 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15 og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsdeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter bygningenes eksteriør samt interiørene i hovedbygningens første- og annen etasje, med unntak av kjøkkenregion med anretning. I hovedbygningens gjesterom omfatter fredningen dessuten fast inventar som køyeseng, skap eller knaggrekke, samt veggfast vaskebord med hylle og speil over, foruten enkle vegglamper med runde melkehvite glasskupler.

I tillegg omfatter fredningen følgende løst inventar: 

I Peisestuen:

2 bokhyller

2 hjørnesofaer, 1 blåmalt med rødt trekk og 1 rødmalt med blått trekk

4 blåmalte armstoler med rødt trekk

3 rødmalte armstoler med blått trekk

5 mindre bord

21 trehvite armstoler

9 messinglampetter med hvite glasskupler. 

I Spisesalen:

2 spisebord med lakkert plate med blåmalt underdel

2 spisebord med rødmalt underdel

20 blåmalte budalstoler

27 rødmalte budalstoler

2 messinglampetter med hvite glasskupler.

Forskrift om fredning skal oppbevares hos eier, Riksantikvaren, fylkeskommunen og kommunen.

II. Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av Snøheim turisthytte er å sikre både bygningsmasse og de kulturhistoriske verdiene knyttet til anlegget.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur både som helhet og i detaljeringen av enkeltelementene. Dette innebærer at materialbruk og overflater og eldre bygningselementer som for eksempel dører, vinduer, trapper og rekkverk, skal opprettholdes.

Formålet med fredningen av hovedbygningens interiør med fast og løst inventar er å bevare eldre rominndeling, bygningsdeler, detaljering, dekor og overflatebehandling i de deler av interiøret som inngår i fredningsforslaget. Det faste og løse inventaret som omfattes av fredningen er opprinnelig fra da anlegget ble tatt i bruk og er vesentlige elementer i forhold til interiørenes karakter og utforming.

Fredningen skal ikke være til hinder for Den norske turistforenings bruk av eiendommen.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive bygningene eller deler av disse.
2.Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør eller de deler av bygningenes interiør som inngår i fredningen.
3.Løst inventar som inngår i fredningen skal ikke fjernes fra bygningen.
4.Utskiftning av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold av bygningenes eksteriør eller fredet interiør er ikke tillatt.
5.Vedlikehold og istandsettelse skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningens egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
6.Tilbakeføringer kan gjennomføres dersom disse utføres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra kulturminnemyndigheten.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskriftens spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt V, kan etter søknad i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 22a annet ledd jf. § 15a første ledd.

V. Myndighet

Forvaltningen av denne fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.