Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Ullensaker kommune, Akershus

DatoFOR-2009-04-27-1864
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse27.04.2009
Sist endret
EndrerFOR-2006-06-12-1723
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort04.02.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Ullensaker

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Ullensaker Viltnemnd 27. april 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av viltet (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Ullensaker kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:

Hele
kommunen
Minsteareal
elg
Minsteareal
hjort
Minsteareal
rådyr
Fordelingsgrunnlag
bever
1000 dekar15 000 dekar500 dekarÅpnet/minste
vannlengde

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 12. juni 2006 nr. 1723 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Ullensaker kommune, Akershus.