Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Røyken kommune, Buskerud

DatoFOR-2009-05-14-529
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse14.05.2009
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-487
Gjelder forRøyken kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort20.05.2009   kl. 13.30
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Røyken

Hjemmel: Fastsatt av Røyken kommunestyre 14. mai 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Åpning av jakt

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Røyken kommune, Buskerud.

§ 2.Minsteareal

Minsteareal er som angitt i tabellen:

Minsteareal
Rådyr500 daa
Hjort10 000 daa
Elg3 000 daa
§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Røyken kommune i forskrift 4. mai 2001 nr. 487 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drammen, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Ål, Sigdal, Krødsherad, Nedre Eiker, Røyken, Flesberg og Rollag kommuner, Buskerud.