Forskrift om Strauman landskapsvernområde, Vevelstad kommune, Nordland

DatoFOR-2009-05-29-552
PublisertII 2009 hefte 3
Ikrafttredelse29.05.2009
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forVevelstad kommune, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort29.05.2009   kl. 12.40
KorttittelForskrift om Strauman landskapsvernområde

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 29. mai 2009 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Verneområdet berører følgende gnr./bnr. i Vevelstad kommune: 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 32/1, 32/2.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 32,4 km² .

Grensene for verneområdet fremgår av kart i målestokk 1:50 000, datert Miljøverndepartementet mai 2009. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart skal oppbevares i Vevelstad kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2.Formål

Formålet med Strauman landskapsvernområde er å bevare et egenartet og stort skogkledd dalføre fra fjord til høyfjell med variert vassdragsnatur, særegne tidevannsstraumer og vannøkologiske forhold i Lakselvvatnet, geologiske forekomster og kulturminner. Strauman landskapsvernområde skal sammen med Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve sikre et helhetlig vern fra fjord til fjell på Helgeland.

Allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring og ombygging av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, bryting av stein, mineraler og fossiler og fjerning av større stein og blokker, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i 1.1 er ikke til hinder for:
a.Vedlikehold av bygninger, innretninger og anlegg. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasset landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygginger og utvidelser.
b.Vedlikehold av eksisterende stier, bruer, skilt og liknende.
c.Midlertidige gjerder i reindrifta som skal stå en sesong.
d.Vedlikehold av eksisterende veier i samsvar med forvaltningsplan.
e.Nødvendig vedlikehold av ferdselsrenne opp straumene til Lakselvvatnet.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Ombygging og mindre tilbygg til bygninger og anlegg.
b.Gjenoppføring av bygninger, innretninger og anlegg som er ødelagt ved brann eller naturskade.
c.Bygging av bruer og legging av klopper.
d.Oppsetting av skilt og merking av stier i tråd med forvaltningsplanen.
e.Oppsetting og vedlikehold av gjerder og anlegg for husdyr og reindrift.
f.Nye hytter for allmennheten i tråd med forvaltningsplanen.
g.Tilrettelegging for vinterveier til tømmertransport.
h.Uttak av sand/skjellsand til eget bruk.
i.Tilrettelegging for tømmertransport på barmark i tråd med godkjent plan for skogsdrift.
j.Riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse og for samme bruk.

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. 

2. Plantelivet
2.1 Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av ikke stedegne plantearter er forbudt.
2.2 Beiting er tillatt.
2.3 Skogsdrift og uttak av ved kan skje etter retningslinjer gitt i forvaltningsplanen. 
3. Dyrelivet
3.1 Jakt og fangst er tillatt etter viltloven og jakt av sel etter saltvannsfiskeloven.
3.2 Fiske er tillatt etter lakse- og innlandsfiskloven og saltvannsfiskeloven. 
4. Ferdsel
4.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

4.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.

Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplanen.

4.3 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensa områder kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere ferdsel som kan true verneverdiene.

4.4 Omlegging av stier.

Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet merking av stier og løyper.

4.5 Generelle unntak for ferdsel

Reglene i punkt 4 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

5. Motorferdsel
5.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel er forbudt på land og i ferskvatn.

5.2 Bestemmelsen i 5.1 er ikke til hinder for:
a.Motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.
b.Landing med luftfartøy og bruk av beltekjøretøy på vinterføre og motordrevet båt i forbindelse med utøvelse av reindrift.
c.Nødvendig motorferdsel ved slått av gammel kulturmark i tråd med forvaltningsplanen.
d.Bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget for uttransport av felt elg og hjort.
e.Motorferdsel i forbindelse med skogsdrift som er tillatt iht. pkt. 2.3 og oppsetting og vedlikehold av gjerder og anlegg for husdyr og reindrift iht. pkt. 1.3 e.
f.Bruk av motorbåt på Lakselvvatnet.
g.Motorferdsel på vegen inn til Sætra.
h.Transport av sykt og skadd bufe. Kjøretøy som brukes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet i forkant av kjøring.
5.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Barmarkskjøring i reindrifta i tråd med forvaltningsplan.
b.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy i forbindelse med husdyrhold.
c.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og materialer til hytter og gammer, vedlikehold av ferdselsveier o.l.
d.Bruk av luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort.
e.Øvingskjøring for formål nevnt i pkt. 5.2 a.

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser for bruk av terrenggående barmarkskjøretøy ut fra reinbeitedistriktets bruksregler og distriktsplan i henhold til reindriftsloven. 

6. Forurensing
6.1 Forbud mot forurensning

Forurensning, forsøpling, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske midler er forbudt.

6.2 Støy

Unødvendig støy skal unngås.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette skjøtselstiltak for å fremme formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av verneområdet.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.