Forskrift om Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve, Brønnøy, Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner, Nordland

DatoFOR-2009-05-29-553
PublisertII 2009 hefte 3
Ikrafttredelse29.05.2009
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1992-12-04-937, FOR-1992-12-04-938, FOR-1992-12-04-939
Gjelder forBrønnøy, Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort29.05.2009   kl. 12.40
KorttittelForskrift om Lomsdal-Visten nasjonalpark, Nordland

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 29. mai 2009 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Verneområdet berører følgende gnr./bnr.: 

Brønnøy kommune: 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 186/1, 186/2, 187/1, 188/1, 188/3, 188/4, 188/5, 189/1, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 191/1, 191/2, 192/1, 192/2, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 194/1, 194/2, 195/1, 195/2, 195/3, 196/1, 197/1, 198/1, 198/7, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/8, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 200/1, 200/2, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/10, 202/13, 202/14, 202/18 og 204/1. 

Grane kommune: 52/1, 55/1, 57/1, 58/1 og 59/1. 

Vefsn kommune: 13/1, 30/1, 31/1, 244/1, 244/2, 244/6 og 244/7. 

Vevelstad kommune: 5/1, 5/2, 19/1, 24/1, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 29/1, 29/2, 30/1, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 32/1, 32/2, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 36/2 og 39/1.

Nasjonalparken dekker et areal på ca. 1102 km ² . Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:50 000, datert Miljøverndepartementet mai 2009. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i kommunene Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2.Formål

Formålet med nasjonalparken er å:

-Bevare et stort, egenartet og tilnærmet urørt naturområde.
-Bevare det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster, og kulturminner.
-Sikre variasjonsbredden av naturtyper og store sammenhengende barskogområder i regionen.
-Sikre grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem.
-Bevare, sammen med landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert kystlandskap fra fjord til fjell på Helgeland.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, etablering av oppdrettsanlegg, gjerder, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, fjerning eller ødeleggelse av interiøret i grotter, graving, utfylling og henleggelse av masse, sprenging og boring, bryting av stein, mineraler og fossiler og fjerning av større stein og blokker, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking og opparbeiding av stier, løyper o.l.

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i 1.1 er ikke til hinder for:
a.Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som ikke fører til bruksendring. Vedlikehold omfatter ikke ombygginger og utvidelser. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet.
b.Vedlikehold av stier, bruer, skilt og liknende i samsvar med forvaltningsplan.
c.Midlertidige gjerder i reindrifta som skal stå en sesong.
d.Vedlikehold av eksisterende steinvoll for dosering av vanntilførsel i Heimbekken ved Granheim.
e.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg.
f.Nødvendig istandsetting av energianlegg ved akutt utfall.
g.Oppgradering/fornyelse av kraftanlegg og kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Ombygging og mindre tilbygg til bygninger og anlegg.
b.Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er ødelagt ved brann eller naturskade.
c.Bygging av bruer, legging av klopper, oppsetting av skilt og merking av stier i tråd med forvaltningsplanen.
d.Oppsetting og vedlikehold av nødvendige gjeterhytter, gjerder og anlegg for reindrift og husdyrdrift.
e.Nye hytter for allmennheten i tråd med forvaltningsplanen.
f.Bruksendring av eksisterende bygninger.
g.Riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse og for samme bruk.
h.Montering av nødvendige nye fortøyningsbolter for båter og fiskeredskaper.
i.Etablering av anlegg for Kystverket.
j.Oppgradering/fornyelse av kraftanlegg og kraftlinjer som ikke faller inn under punkt 1.2 g.

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. 

2. Plantelivet
2.1 Vern av plantelivet

Vegetasjon, herunder døde busker og trær, skal vernes mot all skade og ødelegging. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2.2 Bestemmelsen i 2.1 er ikke til hinder for:
a.Beiting
b.Skånsom bruk av trevirke til bålbrenning.
c.Plukking av bær, matsopp og tradisjonelle mat- og medisinplanter.
d.Tynning og uttak av eksisterende plantet gran og ikke stedegne treslag.
e.Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander.
f.Uttak av torv til vedlikehold av gammer og hytter i nasjonalparken
g.Reindriftas nødvendige uttak av trevirke til brensel og bjørk for vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr.
h.Restaurering, slått og skjøtsel av gammel kulturmark.
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Uttak av ved til hytter og gammer i nasjonalparken. 
3. Dyrelivet
3.1 Vern av dyrelivet

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er vernet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt.

3.2 Bestemmelsen i 3.1 er ikke til hinder for:
a.Jakt og fangst etter viltloven.
b.Fiske og fangst etter lakse- og innlandsfiskloven og saltvannsfiskeloven.
3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Utsetting av fisk fra lokale fiskestammer hvor dette er gjort tidligere. 
4. Kulturminner
4.1 Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller fjernes.

4.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:

Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

5.2 Organisert ferdsel m.m.

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende. Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplanen.

5.3 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved særskilt forskrift regulere eller forby ferdsel som kan skade naturmiljøet.

5.4. Omlegging av stier

Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet merking av stier og løyper.

5.5 Generelle unntak for ferdsel

Reglene i punkt 5 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

6. Motorferdsel
6.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel på land, i ferskvatn og i lufta under 300 meter fra bakken er forbudt.

6.2 Bestemmelsen i 6.1 er ikke til hinder for:
a.Motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.
b.Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre og motordrevet båt i forbindelse med utøvelse av reindrift. Leiekjører for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver.
c.Forsvarets nødvendige lavtflyging.
d.Nødvendig motorferdsel ved slått av gammel kulturmark i tråd med forvaltningsplanen.
e.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med vedhogst etter pkt. 2.2 d, 2.2 g og 2.3 a.
f.Transport av sykt eller skadd bufe. Kjøretøy som brukes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet i forkant av kjøringen.
g.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i punkt 1.2 e og 1.2 f.
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Øvingskjøring for formål nevnt i pkt. 6.2 a.
b.Barmarkskjøring i reindrifta i tråd med forvaltningsplanen.
c.Bruk av luftfartøy i forbindelse med utøvelse av reindrift.
d.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy i forbindelse med husdyrhold.
e.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger.
f.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter og gammer.
g.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre.
h.Bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget eller luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort.
i.Motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold og oppgradering/fornyelse av eksisterende energi- og kraftanlegg.
j.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter under pkt. 1.3 d.

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser for bruk av terrenggående barmarkskjøretøy ut fra reinbeitedistriktets bruksregler og distriktsplan i henhold til reindriftsloven. 

7. Forurensning
7.1 Forbud mot forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt.

Forurensning, forsøpling, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske midler er forbudt.

7.2 Støy

Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly og lignende er forbudt.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan mv.

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for verneforskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltning av nasjonalparken.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves følgende forskrifter:

-Forskrift 4. desember 1992 nr. 937 om vern av Skjørlægda naturreservat, Vefsn kommune, Nordland
-Forskrift 4. desember 1992 nr. 938 om vern av Laksmarkdalen naturreservat, Vevelstad kommune, Nordland
-Forskrift 4. desember 1992 nr. 939 om vern av Strompdalen naturreservat, Brønnøy kommune, Nordland.