Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 29. Vern av Flatholmen biotopvernområde, Larvik kommune, Vestfold

DatoFOR-2009-06-19-737
PublisertII 2009 hefte 3
Ikrafttredelse16.07.2009
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§7
Kunngjort25.06.2009   kl. 15.00
KorttittelForskrift om Flatholmen biotopvernområde

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 7 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Biotopvernområdet berører følgende gnr./bnr.: 1037/1 og 1037/6 i Larvik kommune.

Biotopvernområdet dekker et totalareal på ca. 34 daa, herav ca. 8 daa landareal.

Grensene for biotopvernområdet framgår av kart datert Miljøverndepartementet juni 2009. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Larvik kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med biotopvernområdet er å beskytte en viktig holme for sjøfugler mot forstyrrelser i hekketiden.

§ 3.Vernebestemmelser

For biotopvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli er det forbud mot all ferdsel på land og på sjø i verneområdet. Dette omfatter også vannsport, herunder bruk av vannskuter, surfebrett, seilbrett, vannski, paraglider og lignende samt dykkeaktivitet. I samme tidsrom er også lavflyging under 300 m forbudt.

§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.
2.Ferdsel på land ved bruk av landfester i forbindelse med yrkesfiske, ferdsel med båt i forbindelse med yrkesfiske samt utsetting og gjenfangst av stedegne marine organismer i forbindelse med havbeitenæring etter akvakulturloven .
3.Ferdsel i forbindelse med tilsyn med beitedyr.
§ 5.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 16. juli 2009.