Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 35. Fredning av Hemskilen naturreservat med tilhørende fuglefredningsområde, Sandefjord og Larvik kommuner, Vestfold

DatoFOR-2009-06-19-743
PublisertII 2009 hefte 3
Ikrafttredelse16.07.2009
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1981-10-02-4742
Gjelder forSandefjord og Larvik kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort25.06.2009   kl. 15.00
KorttittelForskr om Hemskilen naturres. m fuglefredningsomr.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2009 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8 og § 9, jf. § 10, § 14 annet ledd og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Det fredede området berører følgende gnr./bnr.:

Sandefjord kommune: 127/17, 127/18, 127/110, 127/111, 127/112, 132/18 (bare fuglefredningsområdet).

Larvik kommune: 132/20, 133/15, 133/33, 133/37 og 1091/1, 1091/4, 1092/1, 1092/2, 1092/5, 1092/6, 1093/4, 1093/5.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 326 daa, herav ca. 129 daa landareal. Fuglefredningsområdet dekker et totalareal på ca. 238 daa, herav ca. 209 daa landareal.

Grensene for naturreservatet og fuglefredningsområdet framgår av kart datert Miljøverndepartementet juni 2009. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Sandefjord kommune og i Larvik kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et spesielt våtmarksområde, på land og i sjø, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Reservatet er egenartet ved å ha særlig verdi som beite- og oppvekstområde for vannfugl i hekkesesongen, og som beite- og hvileområde for vannfugl på trekk. Formålet med fuglefredningsområdet på de tilgrensende arealer er å ta vare på fuglelivet og fuglenes livsmiljø. Arealene med fuglefredningsområde har særlig verdi som beiteområder for ender og gjess og vil bidra til å hindre forstyrrelse av fuglelivet i reservatet.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon på land og i vann (herunder tang og tare) er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen, samt slipp av hund er forbudt. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak i reservatet som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, andre varige eller midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.I sjøarealene er kano- og kajakkpadling, bruk av seilbrett og lignende ferdselsformer forbudt.
5.I reservatet er motorferdsel forbudt, herunder start og landing av luftfartøy og lavtflyging under 300 m. Vannsport, herunder bruk av vannskuter, vannski, paraglider o.l., er forbudt.
6.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
7.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
8.I reservatet er bålbrenning og bruk av grill forbudt, utenom opparbeidet tomt for bolig/fritidsbolig.

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

9.Fuglelivet er fredet mot jakt og mot skade eller unødig forstyrrelse for øvrig.
10.Vannsport, herunder bruk av vannskuter, vannski, paraglider o.l., er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.
2.Drift av landbruksarealer i fuglefredningsområdet.
3.Drift og vedlikehold av eksisterende dreneringsanlegg for landbruksarealer med naturlig fall til reservatet, herunder pumpeanlegg, og oppsetting og vedlikehold av gjerder mv. for beiteområder for husdyr.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

4.Midlertidig oppankring/fortøyning av fartøy.
5.Fiske og fangst etter havressursloven og lakse- og innlandsfiskloven.
6.Utsetting og gjenfangst av stedegne marine organismer i forbindelse med havbeitenæring etter akvakulturloven.
7.Sanking av bær og matsopp.
8.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
9.Beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 4-5, er ikke til hinder for:

10.Ferdsel på land ved bruk av landfester i forbindelse med yrkesfiske og ferdsel med båt i forbindelse med yrkesfiske og havbeitenæring.
11.Grunneiers ferdsel.
12.Ferdsel med båt, herunder motorbåt, til og fra båtplasser og bryggeanlegg som er etablert på fredningstidspunktet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:

nr. 2, oppføring av nye anlegg for Kystverket.

nr. 3, oppføring av diverse andre nye anlegg.

2.Oppføring av nye anlegg for Kystverket.
3.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for dreneringstiltak i landbruket, for båtbrygger, veier, krafttilførsel og bebyggelse.
4.Etablering av landfester for fiskeredskaper.
5.Jakt, fangst og felling av vilt som gjør skade på dyrka mark og beiter, etter viltloven.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 16. juli 2009. Samtidig oppheves forskrift 2. oktober 1981 nr. 4742 om fredning for Hemskilen naturreservat, Sandefjord og Tjølling kommuner, Vestfold.