Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 86. Fredning av Søndre Sletter naturreservat, Råde kommune, Østfold

DatoFOR-2009-06-19-794
PublisertII 2009 hefte 3
Ikrafttredelse16.07.2009
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1978-12-15-18
Gjelder forRåde kommune, Østfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort25.06.2009   kl. 15.00
KorttittelForskrift om Søndre Sletter naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2009 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 95/1 i Råde kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 179 daa, herav ca. 84 daa landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5 000, datert Miljøverndepartementet juni 2009. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Råde kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare en tilnærmet urørt, viktig hekkeholme for sjøfugl, samt et tilgrensende sjøareal, med alt naturlig tilhørende plante- og dyreliv. Området er egenartet ved å ha særlig verdi som hekkeområde for sjøfugl, og har geologisk verdi.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon på land og i vann (herunder tang og tare) er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, andre varige eller midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, hensetting av brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, oppdyrking, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli er det forbud mot all ferdsel på land og på sjø i reservatet. Dette omfatter også lavflyging under 300 m, vannsport, herunder bruk av vannskuter, surfebrett, seilbrett, vannski, paraglider o.l. samt dykkeaktivitet.
5.Motorferdsel til lands, herunder start og landing av luftfartøy, er forbudt.
6.Bruk av reservatet til teltleir, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbudt.
7.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
8.Bålbrenning er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

2.Midlertidig oppankring/fortøyning av fartøyer.
3.Fiske og fangst etter havressursloven og lakse- og innlandsfiskloven.
4.Utsetting og gjenfangst av stedegne marine organismer i forbindelse med havbeitenæring etter akvakulturloven.
5.Sanking av bær og matsopp.
6.Jakt, inkludert jakt på sjøfugl, og fangst etter viltloven.
7.Vedlikehold av faste installasjoner som er i bruk på fredningstidspunktet.
8.Beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 4, er ikke til hinder for:

9.Ferdsel på land ved bruk av landfester i forbindelse med yrkesfiske og ferdsel med båt i forbindelse med yrkesfiske og havbeitenæring.
10.Ferdsel i forbindelse med beiting.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-5, er ikke til hinder for:

11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av sjuke eller skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det sjuke/skadde dyret er lokalisert. Kjøretøy som blir benyttet skal være skånsomt mot markoverflata. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter nr. 2, oppføring av nye anlegg for Kystverket.
2.Oppføring av nye anlegg for Kystverket.
3.Etablering av landfester for fiskeredskaper.
4.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 6.
5.Oppføring av gjerde i forbindelse med beiting.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 16. juli 2009. Samtidig oppheves forskrift 15. desember 1978 nr. 18 om fredning av Søndre Sletter naturreservat, Råde kommune, Østfold.