Forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 3. Freding av Haukåvatnet naturreservat, Flora kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2009-06-19-801
PublisertII 2009 hefte 3
Ikrafttredelse19.06.2009
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forFlora kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort25.06.2009   kl. 15.00
KorttittelForskrift om Haukåvatnet naturreservat

Heimel: Fastsett ved kgl.res. 19. juni 2009 med heimel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremja av Miljøverndepartementet. Endra med forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet gjeld følgjande gnr./bnr.: 15/1, 74/1, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7 i Flora kommune.

Naturreservatet dekkjer eit totalareal på 1,482 km² .

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5 000 datert Miljøverndepartementet mars 2009. Dei nøyaktige grensene for reservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.

Fredingsforskrifta med kart er tilgjengelege i Flora kommune, hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Føremål

Føremålet med fredinga er å ta vare på eit eigenarta og tilnærma urørt skogområde med spesielle naturtypar, med heile mangfaldet av artar og vegetasjonstypar og alle naturlege økologiske prosessar. Området har særskilt vitskapleg og pedagogisk verdi med sin store eikeskog og annan gammalskog i ei kystnær klimasone, og med eit stort biologisk mangfald.

§ 3.Vernereglar

For naturreservatet gjeld følgjande reglar:

1.Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er freda mot skade og øydelegging. Det er forbode å fjerne planter og sopp (medrekna lav) eller delar av desse frå reservatet. Nye plantearter må ikkje førast inn. Planting eller såing er ikkje tillate.
2.Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er freda mot skade, øydelegging og unødig uroing. Nye dyrearter må ikkje førast inn.
3.Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av bygningar, anlegg, gjerde, og andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar og kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering og anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte ureiningar, tømming av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske middel. Forsøpling er forbode. Opplistinga er ikkje uttømmande.
4.Motorferdsel på land og på vatn er forbode, medrekna start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av reservatet til teltleirar, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbode.
§ 4.Generelle unntak

Reglane i § 3 er ikkje til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ verksemd og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsærend, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver bestemt av forvaltningsstyresmakta. Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring.

Reglane i § 3 nr. 1-3 er ikkje til hinder for:

2.Sanking av hasselnøtter, bær og matsopp.
3.Jakt og fangst etter viltloven.
4.Fiske og fangst etter lakse- og innlandsfiskloven.
5.Beiting.
6.Vedlikehald av bygningar og anlegg som er i bruk på fredingstidspunktet.
7.Oppgraving av elveløp for å førebyggje at elvar overfløymer eller undergrev hytte, oppgraving skal forvaltingsstyresmakta i tilfelle ha melding om i forkant.
8.Rydding kring hytte, innanfor eit areal som forvaltingsstyresmakta peikar ut.
9.Enkel oppreinsking av grøfter mellom hytte og båtstø, når det trengst for å halde ved like gangsti og eksisterande anlegg.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til:

1.Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnde i § 4 nr. 3 og 6, og § 5 nr. 2, 3, 5 og 7.
2.Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar, løyper og gamle ferdselsvegar.
3.Hogst og utdrift i samsvar med vedteken forvaltningsplan.
4.Avgrensa bruk av naturreservatet som nemnt i § 3 nr. 5.
5.Oppsetjing av gjerde i samband med beiting.
6.Opplag av båtar.
7.Vedlikehald og skjøtsel av kulturminne.
8.Etablering og vedlikehald av enkle vassinntak til eksisterande hytte.
9.Gjenoppføring av bygningar som er øydelagde ved brann eller naturskade, innafor opprinneleg storleik.
10.Tiltak i samband med forvalting av vilt.
10.Naudsynt øvingskøyring for formål nemnde i § 4 nr. 1.
§ 6.Generelle dispensasjonsreglar

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta når føremålet med fredinga krev det, samt for vitskaplege undersøkingar, arbeid av vesentleg verdi for samfunnet, eller i særlege tilfelle, når det ikkje strir mot føremålet med fredinga.

§ 7.Forvaltingsplan

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta gjev fullmakt, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremje fredingsføremålet. Det skal utarbeidast forvaltingsplan, som kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltingsstyresmakt

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta.

0Endra med forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikraftsetjing

Denne forskrifta tek til å gjelde straks.