Forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 11. Freding av Ytamo naturreservat, Luster kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2009-06-19-809
PublisertII 2009 hefte 3
Ikrafttredelse19.06.2009
Sist endretFOR-2016-07-07-920
Endrer
Gjelder forLuster kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort25.06.2009   kl. 15.00
KorttittelForskrift om Ytamo naturreservat

Heimel: Fastsett ved kgl.res. 19. juni 2009 med heimel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremja av Miljøverndepartementet. Endra med forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 7 juli 2016 nr. 920.

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet gjeld følgjande gnr./bnr.: 36/4, 77/1, 77/2, 77/5, 79/1, 79/3, 79/5, 79/12, 81/1, 82/1, 82/3, 82/6, 82/7, 82/8, 82/11, 82/12, 82/19, 82/27, 82/64, 82/80, 83/1, 83/2, 83/5, 83/9, 83/10, 84/1, 85/1, 85/3, 86/2, 86/8, 87/1, 87/2 i Luster kommune.

Naturreservatet dekkjer eit totalareal på 1,949 km² .

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:12 500 datert Miljødirektoratet juli 2016. Dei nøyaktige grensene for reservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.

Fredingsforskrifta med kart er tilgjengelege i Luster kommune, hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fylke, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endra med forskrift 7 juli 2016 nr. 920.
§ 2.Føremål

Føremålet med fredinga er å ta vare på eit større, tilnærma urørt skogområde med spesielle naturtypar, med heile mangfaldet av artar og vegetasjonstypar og alle naturlege økologiske prosessar. Området har særskilt vitskapleg og pedagogisk verdi ved sitt mangfald av edellauvskog, flaummark, ospeskog, sumpskog og elveterrassar i ein grad av naturtilstand som er uvanleg i sørboreal sone, noko som saman med interessante artsførekomstar gjev området stor referanseverdi.

§ 3.Vernereglar

For naturreservatet gjeld følgjande reglar:

1.Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er freda mot skade og øydelegging. Det er forbode å fjerne planter og sopp (medrekna lav) eller delar av desse frå reservatet. Nye planteartar må ikkje førast inn. Planting eller såing er ikkje tillate.
2.Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er freda mot skade, øydelegging og unødig uroing. Nye dyreartar må ikkje førast inn.
3.Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar eller kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering og anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte ureiningar, tømming av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske middel. Forsøpling er forbode. Opplistinga er ikkje uttømmande.
4.Motorferdsel på land og på vatn er forbode, medrekna start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av reservatet til teltleirar, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbode.
§ 4.Generelle unntak

Reglane i § 3 er ikkje til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ verksemd og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsærend, og gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver bestemt av forvaltingsstyresmakta. Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring.
2.Naudsynt køyring på eksisterande traktorveg i samband med drift av inngjerda innmarksareal på Ytamo.

Reglane i § 3 nr. 1-3 er ikkje til hinder for:

3.Sanking av hasselnøtter, bær og matsopp.
4.Jakt og fangst etter viltloven.
5.Fiske og fangst etter lakse- og innlandsfiskloven.
6.Vedlikehald av anlegg som er i bruk på fredingstidspunktet.
7.Felling og uttak av tre i naturreservatet som legg seg inn over dyrka mark utanfor reservatgrensa eller er til skade for gjerde langs dyrka mark.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til:

1.Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnde i § 4 nr. 4 og 6, og § 5 nr. 2, 3, 5, 6 og 8.
2.Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar, løyper og gamle ferdselsvegar.
3.Hogst og utdrift i samsvar med vedteken forvaltingsplan.
4.Avgrensa bruk av reservatet som nemnt i § 3 nr. 5.
5.Vedlikehald og skjøtsel av kulturminne.
6.Oppsetjing av gjerde.
7.Etablering og vedlikehald av enkel tursti for naturformidling og naturoppleving.
8.Vedlikehald av fisketrapp, og naudsynt vedlikehald av eksisterande køyretrasear i samband med dette.
9.Tilrettelegging av fiskeplass.
10.Oppreinsking av utløp av potensielle gytebekker, dersom omsyn til fiskestammane i Jostedøla gjer det naudsynt.
11.Beiting.
12.Naudsynt øvingskøyring for formål nemnde i § 4 nr. 1.
§ 6.Generelle dispensasjonsreglar

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta når føremålet med fredinga krev det, samt for vitskaplege undersøkingar, arbeid av vesentleg verdi for samfunnet eller i særlege tilfelle når det ikkje strir mot føremålet med fredinga.

§ 7.Forvaltingsplan

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta gjev fullmakt, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremje fredingsføremålet. Det skal utarbeidast forvaltingsplan, som kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltingsstyresmakt

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta.

0Endra med forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Iverksetjing

Denne forskrifta tek til å gjelde straks.