Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 3. Fredning av Jurdalsknuten naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2009-06-26-886
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse26.06.2009
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forFroland kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort01.07.2009   kl. 16.40
KorttittelForskrift om Jurdalsknuten naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. juni 2009 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 30 juni 2009 nr. 1908, 15 mars 2013 nr. 248 (i kraft 1 juli 2103).

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 68/3, 68/5, 68/6, 75/3 og 75/9 i Froland kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3477 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet juni 2009. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Froland kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 30 juni 2009 nr. 1908.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et spesielt område med sjeldne varmekjære skogtyper i veksling med heifuruskog som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Området er representativt for heilandskapet i indre Agder, og har særskilt vitenskapelig og pedagogisk verdi som referanseområde for undervisning og forskning etter storbrannen i 2008. Skogen er artsrik og inneholder flere sjeldne arter og sjeldne skogtyper.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenfor eksisterende veger og traseer som er godkjent i medhold av forvaltningsplan, jf. § 7.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 punkt 1-4, er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrengkjørende beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring.
4.Motorferdsel på og vedlikehold av eksisterende vei gjennom Myklandsdalen merket av på vernekartet.

Bestemmelsene i § 3 punkt 1-3, er ikke til hinder for:

5.Sanking av bær og matsopp.
6.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
7.Beiting.
8.Vedlikehold av anlegg og innretninger i bruk på fredningstidspunktet.
9.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og veier.
10.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder tiltak for å begrense skade som bever forårsaker for veien i Myklandsdalen.
2.Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 5.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i:
-§ 4 nr. 8
-§ 4 nr. 9
-§ 5 nr. 1.
4.Nødvendig motorferdsel ved øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Skjøtsel/forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 248 (i kraft 1 juli 2103).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.