Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 14. Fredning av Øverland naturreservat, Tinn kommune, Telemark

DatoFOR-2009-06-26-897
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse26.06.2009
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forTinn kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77, FOR-1987-07-03-572, FOR-1988-11-03-4324
Kunngjort01.07.2009   kl. 16.40
KorttittelForskrift om Øverland naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. juni 2009 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 13 juni 2012 nr. 555, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Tinn kommune: 122/6, 122/9 og 123/4.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1068 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:8000 datert Miljøverndepartementet juni 2009. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Tinn kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 13 juni 2012 nr. 555.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har en særskilt pedagogisk og vitenskapelig betydning som et representativt område for de bratte liene med stor høydegradient i regionen og er egenartet i form av en skog som inneholder både fattig nordboreal granskog, rik boreal blandingsskog i sjeldne utforminger og den sjeldne vegetasjonstypen rike hasselkratt, samt flere krevende arter av vedboende sopp, lav og moser.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4 er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring.
4.Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3 er ikke til hinder for:
5.Sanking av bær og matsopp.
6.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
7.Beiting.
8.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveger.
2.Hogst av etablerte plantefelt.
3.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
4.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
5.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 5 nr. 2.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Skjøtsels/forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.