Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Gjerdrum kommune, Akershus

DatoFOR-2009-09-02-1865
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse02.09.2009
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-15-532
Gjelder forGjerdrum kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort04.02.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Gjerdrum

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Gjerdrum kommunestyre 2. september 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Gjerdrum kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på hjort og bever er som angitt i tabellen:

Hele
kommunen
Elg:
Minsteareal i daa
Hjort:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Beverjakt/fordelingsgrunnlag
2 00015 000500Åpnet/minste vannlengde

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Gjerdrum i forskrift 15. mai. 2001 nr 532 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nittedal, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Hurdal og Oslo kommuner, Oslo og Akershus.