Forskrift om fredning av byggverk/anlegg i verneplan Kongsvinger festning, Kongsvinger kommune, Hedmark

DatoFOR-2009-11-19-1470
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse19.11.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsvinger kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785
Kunngjort10.12.2009   kl. 16.50
KorttittelForskrift om fredning av Kongsvinger festning

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 19. november 2009 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15 og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter anlegget Kongsvinger festning med forutgående befestning Tråstad skanse, hovedfestningen og utenverkene «Prestegårdskansen», «Se til høyre», «Norske løve», «Prins Fredrik» og den nyere befestning Vardåsen fort samt omkringliggende forterreng. Fredningen omfatter bygninger, festningsmurer, skanser, bastioner, raveliner, porter, brønner, voller, veier, grøntanlegg osv. samt forterreng.

Anlegget og avgrensing av fredningen er vist på vedlagte kart.

Omfang av fredningen for de enkelte fredningsobjekter:

Inventarnummer i tabellen henviser til invnr. i Verneplan Kongsvinger festning, Forsvarsbygg 2004. 

Tabell:

Invnr.NavnOppr. FunksjonByggeårOmfang fredningGnr./Bnr.GAB. nr.Merknader
0001Indre vaktVaktstuer for soldater og offiserer, innkv. festningsslaver1706Eksteriør og innvendig hovedstruktur53/1152028024
0002Ytre vaktVaktrom for mannskaper og underoffiserer1750Eksteriør og innvendig hovedstruktur53/1152028075
0003KommandantboligenBolig før 1683/ komm.bolig etter 16831683Eksteriør, interiør og hovedkonstr.53/1152028016
0004Nye kasernenKaserne1771-1773Eksteriør og innvendig hovedstruktur53/1152028024
0005SlaverietBolig for offiserer, depot1702-1704Eksteriør og Interiør53/1418552
0006Proviantmagasin/ BakeriProviantmagasin1682Eksteriør og Interiør53/154453
0007ArsenaletOppbevaring av krutt, senere artilleri.mat.1737Eksteriør og Interiør53/1152027974
0008Stall og fehusSprøytehus, hestestall og fæhus1742Eksteriør og takkonstr. med arker53/1152027990
0009LaboratorietArt. og fort.smie, senere laboratorium1743Eksteriør og innvendig hovedstruktur53/1152028067
0010KrutthusetOppbevaring av krutt1810-1811Eksteriør og interiør53/1152028032
0012KornmagasinKornmagasin1792/ 1970Eksteriør og interiør53/1152030622
0013Lille kruttårnOppbevaring av krutt1683Eksteriør og interiør53/1152028008
0018SkilderhusSkilderhus1989 (kopi)Eksteriør og interiør53/1Mangler kartfesting
0020SprøytehusetOppbevaring av brannmateriell1774Eksteriør og interiør53/1152027974Felles m Arsenalet
0021KruttkjellerProviant- og kruttoppbevaring1687Hele anlegget53/1
0631HovedbrønnenVannforsyning til festningens kreaturer1696 og følg årBrønnhus med vinde og brønnhull53/10
0632Brønn og poterne v/komm.s hageDrikkevannforsyning til festningen1811Poterne og brønn53/1
0633Brønn med brønnhus ved skjæretDrikkevannforsyning til festningen?Brønn og brønnhus53/1152028180
0634Brønn og poterne ved TelthusDrikkevannforsyning til festningen1811Poterne og brønn53/1
0635Brønn i RavelinetDrikkevannforsyning til festningenFør 1700Brønn53/1
1057Kongens BatteriDel av festningsmuren, batteristandplass1682-1684Hele murkonstruk. m/vollgang53/1
1058Dronningens BatteriDel av festningsmuren, batteristandplass1682-1684Hele murkonstruk. m/vollgang53/1Noe av det første som ble bygget/del av dbl tenaljekonstr
1059Kronprinsens BatteriDel av festningsmuren, Batteristandplass1682-1684Hele murkonstruk. m/vollgang og kasematter53/1
1060Prins Carls BatteriDel av festningsmuren, Batteristandplass1682-1684Hele murkonstruk. m/vollgang og kasematter53/1
1061Prins Wilhelms BatteriDel av festningsmur1682-1684Hele murkonstruk. m/vollgang53/1
1062Prins Georgs bastionDel av festningsmur1682-1684Hele murkonstruk. m/vollgang53/1Halvbastion, er en sjeldenhet på festningene
1063Prinsessens bastionDel av festningsmur1682-1684Hele murkonstruk. m/vollgang53/1Halvbastion, er en sjeldenhet på festningene
1064Gyldenløves BatteriDel av festningsmur (del av tenalje/s. 53)1682-1684Hele murkonstruk. m/vollgang53/1
1065Wedels Batteri, RavelinmurForsvarsstilling1690Ravelinmur og vollgang53/1
1066FestningsportenFestningsport1683Portrom, murer53/1
1067RavelinportenRavelinport1690Portrom, murer, porter53/1
1068Sortiport S.Sortiport (for utfall mot el flukt fra fiend.)1690-1691Sortiport, portrom53/1
1069Sortiport V.Sortiport (for utfall mot el flukt fra fiend.)1690-1691Portåpning m/glacis og vollgang til begges sider53/1
1070Sortiport N.Sortiport (for utfall mot el flukt fra fiend.)1687-1689Portåpningen m/omgivelser på inn- og utsiden.53/1
1071Sortiport Ø.Sortiport (for utfall mot el flukt fra fiend.)1730Portåpningen m/omgivelser på inn- og utsiden.53/1
1072Kruttlager i hovedportKruttlager, lager for lesket kalk til muring1735Rommet med port53/1
1073Dekket vei (til skansen Se til Høire)Forb.vei mellom festn. og skans. Se til Høire1811Hele arealet, inkl jordvoller53/1
1074/ 1-6Kasematter (under Kronpr. og Prins Carls Bat.)Innkvartering av soldater1687-1689Festn.mur m/kasematter - interiører samt h.konstr53/1
1075/ 1, 2Kasematter i RavelinetOppholdsrom for Ravelinets mannskap1695Festn.mur, yttervegg mot Ravelin, interiør samt hovedkonstr.53/1
1076Kruttlager ved Lille kruttårnKruttlager1683-1700Hele rommet med interiør og eksteriør53/1
1053SkjærskansenForsvarsskanse1809Hele skansen53/1Viktig skanse fra tiden rundt Napoleonskrigene
1054Prins FrederikForsvarsskanse1811Hele skansen54/201Viktig skanse fra tiden rundt Napoleonskrigene
1055Norske LøveForsvarsskanse1810Hele skansen54/202Viktig skanse fra tiden rundt Napoleonskrigene
1056Se til høyreForsvarsskanse1811Skansen m/murer og fund. for blokkhus53/76Viktig skanse fra tiden rundt Napoleonskrigene
1052Tråstad skanseForsvarsskanse1657Skanse m/voller og grav53/95 53/97Muligens eldste jordskanse av denne type i Norge
040204- 1051PrestegårdsskansenForsvarsskanse1718Skanse m/voller og grav3/50Viktig skanse fra krigen 1709-1720
040202- 1051/ 1-12VardefortetFort for to kanoner m kanonbesetning , tunnelanl m barakker1902-1903Hele fortet m kanonstillinger, tunneler mm54/10Viktig anlegg med tilknytning til 1905
040202- 1053FeltkanonstillingFeltkanonstilling1901-1903Atkomstvei, kanonstilling, brystvern m utenforligg. arealer54/10Viktig anlegg med tilknytning til 1905
040202- 0007Blokkhus 1Overdekket, granat- sikker forsvarsstill. for geværskyttere1901-1903Hele blokk- huset54/10Viktig anlegg med tilknytning til 1905
040202- 0008Blokkhus 2Overdekket, granat- sikker forsvarsstill. for geværskyttere1901-1903Hele blokkhuset54/10Viktig anlegg med tilknytning til 1905
040202- 0009Blokkhus 3Overdekket, granatsikker forsvarsstill. for geværskyttere1901-1903Hele blokkhuset54/10Viktig anlegg med tilknytning til 1905
040202- 1011SkanseForsvarsstilling mot angripende fotfolk1901-1903Hele skansen M banketter mm54/10Viktig anlegg med tilknytning til 1905

Følgende objekter innenfor fredningsområdet er unntatt fra fredningen:

Invnr. 0014/«Garasjedepot» (vkl 2)

Invnr. 0017/«Gyldenborg» (vkl 2)

Invnr. 500/«Flagghus» (vkl 2)

For øvrig vises det til Verneplan Kongsvinger festning for nærmere beskrivelse av de enkelte inventarnumre og festningsmiljøet.

II. Formålet med fredningen

Formålet med å frede Kongsvinger festning er å sikre og ta vare på en grensefestnings historie og kulturmiljø fra 1657 og frem til i dag. Festningen med forutgående befestninger, utenverk samt fortet på Vardåsen har en stor betydning både militær- og bygningshistorisk men også i den nasjonale historie. Anlegget har spilt en viktig rolle under de mange kriger med Sverige, men også i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905. Festningen ble i tillegg avgjørende for at byen Kongsvinger vokste frem. Det er svært viktig at anlegget bevares og forvaltes som en helhet, og at den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom festningen og de enkelte objektene opprettholdes og styrkes.

Fredningen skal sikre både fortifikatoriske anlegg, bygninger og deres innbyrdes sammenheng. Fredningen skal sikre de militærhistoriske, arkitektoniske og øvrige kulturhistoriske verdiene ved de enkelte byggverk slik de er beskrevet i Verneplan Kongsvinger festning. Fredningen skal sikre både opprinnelige elementer og senere tilføyelser dersom disse vurderes å ha en selvstendig verdi som eksempel på en historisk utvikling.

Fredningen av fortifikatoriske anlegg og tilhørende elementer skal sikre anleggenes utforming slik at deres opprinnelige funksjon er tydelig. Både strukturen i anleggenes oppbygging samt materialbruk og detaljering skal opprettholdes.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur og hovedpreg. Både det arkitektoniske uttrykket, materialbruk og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer, overflater og eventuell dekor skal bevares.

Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å bevare interiørenes opprinnelige eller eldre deler. Dette gjelder vegger, arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, listverk samt overflater og eventuell dekor, rominndeling, bygningsdeler, fast inventar, detaljer og overflater, samt tekniske installasjoner og utstyr som hører til og viser byggets funksjon. Fredningen av installasjoner og utstyr er knyttet til forsvarshistoriske installasjoner og skal sikre objektets tekniske spesifikasjoner.

III. Fredningsbestemmelser

1)Det er ikke tillatt å rive, skade eller endre festningsanlegget eller deler av det. Det er heller ikke tillatt å bygge om festningsanlegget, det enkelte byggverks eksteriør eller de deler av interiørene som inngår i fredningen. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. 7.
2)Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid ut over vanlig vedlikehold på festningsanlegget eller det enkelte byggverks eksteriør eller de deler av interiørene som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. 7.
3)Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset festningsanleggets og det enkelte byggverks egenart og på en måte som ikke reduserer de militærhistoriske, arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
4)Anlegging eller utvidelse av veier eller plasser, oppsetting av gjerder, skilt, endring av belegg, planering, utfylling eller andre terrenginngrep innenfor det fredete anlegget, er ikke tillatt. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. 7.
5)Endring av beplantning, fjerning av trær, busker eller opprinnelige elementer eller andre tiltak som vil kunne endre anleggets eller områdets karakter i vesentlig grad, er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å rive, bygge om eller endre elementer som murer, trapper, grusganger etc. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. 7.
6)Når det blir nødvendig å fornye trær eller busker som er av betydning for områdets karakter, skal samme type benyttes og plantes på samme sted. Store betydningsfulle trær som må felles på grunn av sykdom, skade eller alder, skal erstattes med så store trær som mulig.
7)Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utforming kan gjennomføres dersom det foreligger særskilte grunner og under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter tillatelse fra forvaltningsmyndighet. Tilbakeføring kan kun skje etter søknad om dispensasjon iht. kulturminneloven § 15a første ledd, jf. forskriften pkt. IV.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskriftens spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. pkt. VI, kan etter søknad i særlige tilfelle gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a første ledd.

V. Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan for hele eller deler av fredningsområdet. Planen skal være godkjent av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt. Forvaltningsplanen skal inneholde retningslinjer for bruk, vedlikehold og eventuell tilbakeføring av anlegget. Planen, som skal rulleres etter nærmere fastsatt intervall, skal være en premissgiver og et hjelpemiddel for brukere, eiere, forvaltere og kulturminnemyndigheter.

VI. Myndighet

Forvaltning av denne fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VII. Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VIII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.

Kartvedlegg 

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif