Forskrift om snøskuterløyper, Nordkapp kommune, Finnmark

DatoFOR-2009-12-10-1567
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse10.12.2009
Sist endret
EndrerFOR-2004-04-01-602
Gjelder forNordkapp kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort17.12.2009   kl. 16.00
KorttittelForskrift om snøskuterløyper, Nordkapp

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 10. desember 2009 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd.

§ 1.Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper. 

Løype 1: Fra Repvåg via Stranddalen til Raggevárri med sammenknytning til løype nr. 1 i Porsanger kommune. 

Løype 2: Fra løype 1 sør for Store Strandvatnet, over vatnet, langs oversida av E69 til Reinelva og opp Reinelvdalen til Femtedalsvatnet/Bierssájávri og løype 4. 

Løype 3: Fra Kåfjord fergeleie opp Kåfjorddalen, via Langvatnet, Lafjordelva, Nammejohka, Nammejávri, Larkajávri, andre Lafjordvann, tredje Lafjordvann og til løype 1. 

Løype 4: Fra E 69 innenfor Porsangervika, opp dalen via andre, tredje og fjerdedalsvann til Biersajávri - derfra mot nord til løype 3. 

Løype 5: Fra Austerelva på vegen opp mot Honningsvågfjellet, tar av vestover fra denne ved høyspentlinja og langs Forsvarets vintervegtrasé først vestover, så nordover langs østsida av Guhkesgielas, over riksvegen like øst for Gjesværkrysset, over riksvegen igjen sør for høyde 179 og vest for vegen til Rundvatnet og løype 6 ved Skarsvågkrysset. 

Løype 6: Fra Skarsvågkrysset langs forsvarets vintervegtrasé til Nordkapp, videre langs E 69 til Nordkapp-platået. 

Løype 7: Fra garasjen til Nordkapp snøscootertaxi på Skutnes, langs vestsida av kommunal vei, videre sørvestover til den krysser fylkesveien, langs fylkesveiens vestside til Storvannet, videre over vannet til sydvestenden - mot vest til løype 6 ved vann 66 moh. 

Løype 8: Fra brøytet vei ved Nordmannseth langs veien til skytebanen - opp dalen nord for Presttind og over Kjelvikfjellet til kraftlinja øverst i Elvedalen - mot nordøst til Lendinga og opp langs Petterelva og mot øst over sørenden av Laukvikfjellet ned til Skarvbergvann og videre nordover via vann 190 og 205 til Langvannet og videre rett nordover til Vesterjordet ca. 1 km vest for Helnes.

§ 2.Snøskuterferdsel langs løypene er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget.

Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, jf. § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 1. april 2004 nr. 602 om snøskuterløyper, Nordkapp kommune, Finnmark.