Forskrift om adgang til jakt etter, og minsteareal/minstevannlengde for elg, hjort, rådyr og bever, Vestre Toten kommune, Oppland

DatoFOR-2010-02-04-206
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse04.02.2010
Sist endret
EndrerFOR-2004-05-13-782
Gjelder forVestre Toten kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort23.02.2010   kl. 16.25
KorttittelForskrift om storviltjakt, Vestre Toten

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vestre Toten kommunestyre 4. februar 2010 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever i Vestre Toten kommune i Oppland fylke.

II

Minstearealet/minstevannlengde for de enkelte arter er som følger: 

Elg 1 800 daa
Hjort 20 000 daa
Rådyr 2 500 daa
Bever 20 km 

III

Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 13. mai 2004 nr. 782 om adgang til jakt etter og minsteareal for elg, hjort og rådyr, Vestre Toten kommune, Oppland.