Forskrift om Sjunkhatten nasjonalpark/Dávga suoddjimpárkka, Bodø, Fauske og Sørfold kommuner, Nordland

DatoFOR-2010-02-05-131
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse05.02.2010
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forBodø, Fauske og Sørfold kommuner, Nordland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§35, LOV-2009-06-19-100-§62, LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort11.02.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om Sjunkhatten nasjonalpark, Nordland

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. februar 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 77, jf. § 35 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Nasjonalparken berører følgende gnr./bnr.: 

Bodø kommune: 17/2, 17/6, 17/11, 17/13, 17/21, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 23/1, 23/2, 23/3, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/12, 23/14, 23/15, 23/17, 23/24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/8, 24/9, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/35, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/4, 52/9, 53/1, 53/2, 53/3, 62/3, 63/1, 63/4, 63/12, 63/83, 63/93, 63/100, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65/1, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 67/1, 68/1, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 130/1, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 132/1, 132/2, 133/1, 133/4, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 135/7, 135/8, 136/1, 136/2, 136/3, 136/5, 136/6, 136/8, 137/1, 140/1, 141/1. 

Fauske kommune: 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/8, 62/9, 62/19, 62/27, 62/31, 62/32, 62/37, 62/54, 63/1, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 66/1, 66/5, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 68/1, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/8, 70/9, 70/10, 70/15, 71/1, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/10, 73/1, 73/2, 73/3, 73/9, 73/15, 74/1, 74/2, 74/3, 74/7, 74/9, 78/1, 78/2, 78/12, 123/1, 123/3, 133/1. 

Sørfold kommune: 65/4, 65/62, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 71/3, 71,4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/11, 71/12, 72/1.

Nasjonalparken dekker et totalareal på ca. 417,5 km² , hvorav ca 39,8 km² er sjøareal.

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:50 000, datert Miljøverndepartementet februar 2010. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Bodø, Fauske og Sørfold kommuner, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2.Formål

Formålet med Sjunkhatten nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne, representative økosystemer og landskap, og som er uten tyngre inngrep.

Formålet med nasjonalparken omfatter:

-bevaring av et fjord- og høgfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold,
-bevaring av et vakkert og svært variert landskap fra fjord til høgfjell,
-bevaring av leveområde for sjeldne dyrearter i tilknytning til vann- og våtmarkssystemer, og annet biologisk mangfold som preger området,
-bevaring av geologiske forekomster i et storslått isbreutformet landskap,
-bevaring av vakker og særpreget vassdragsnatur,
-bevaring og sikring av kulturminner,
-bevaring og sikring av grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Allmennheten, med særlig fokus på barn og unge, skal gis anledning til uforstyrret naturopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 3.Vernebestemmelser

I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljøet eller kulturminner finne sted, med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. 

1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Med de unntak som følger av forskriftens pkt. 1.2 og 1.3, er det forbud mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av varige og midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, henstilling av campingvogner, bobiler og maskiner, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, oppdemminger, fjerning eller ødeleggelse av geologisk materiale i grotter, graving, utfylling og henleggelse av masse, sprenging og boring, bryting av stein, mineraler og fossiler og fjerning av større stein og blokker, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a.Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som ikke medfører bruksendring. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.
b.Vedlikehold av stier, skilt, bruer, klopper og liknende i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 5.
c.Vedlikehold av nødvendige fortøyningsfester for havbruk, båter og fiskeredskaper.
d.Oppsetting av midlertidige gjerder i reindrifta som skal stå én sesong.
e.Drift og vedlikehold av eksisterende telefonlinje, og drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Dette gjelder:
-Telenors fasttelefonlinje på strekningen Korsvik-Færøy-Vassvik,
-Heggmoen kraftverk i Bodø,
-Undfossen kraftverk på Kjerringøy,
-Bodø Energi AS' 22 kV-linje på strekningen Heggmoen-Festvåg,
-A/L Sørfold Kraftlags kraftlinje på strekningen Røsvik-Korsvik-Færøy-Vassvik.
f.Oppgradering/fornyelse av kraftanlegg og kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
g.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Spesiell tilrettelegging for barn og unge med funksjonsnedsettelse i Øvre Valnesfjord.
b.Spesiell tilrettelegging for barn og unge i området Heggmoen-Sørfjorden og i Øvre Valnesfjord.
c.Ombygging og mindre utvidelse av bygninger og anlegg.
d.Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
e.Bygging av bruer og legging av klopper.
f.Oppsetting av skilt og merking av nye stier.
g.Ombygging og oppsetting av gjerder og anlegg.
h.Oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendig for utøvelse av reindrift.
i.Oppføring av nødvendige bygninger og anlegg i regi av beitelag til beitebruk og tilsyn for annet husdyrhold enn reindrift.
j.Montering av nødvendige, nye fortøyningsfester for havbruk, båter og fiskeredskaper.
k.Opplag av båt.
l.Utlegging av flytebrygger i Sjunkfjorden og Sørfjorden i tråd med forvaltningsplan, jf. § 5.
m.Etablering av anlegg for Kystverket.
n.Bruksendring av eksisterende bygninger.
o.Riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse og for samme bruk.
p.Oppgradering/fornyelse av kraftanlegg og kraftlinjer som ikke faller inn under punkt 1.2 f.

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. 

2. Plantelivet
2.1 Vern av plantelivet

Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødelegging. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2.2 Bestemmelsen i 2.1. er ikke til hinder for:
a.Beiting.
b.Skånsom bruk av trevirke til bålbrenning.
c.Plukking av bær og matsopp.
d.Plukking av vanlige planter til eget bruk.
e.Tynning og uttak av plantet gran og andre ikke stedegne treslag.
f.Reindriftas nødvendige uttak av lauvtrevirke til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr.
g.Istandsetting, slått og bruk av gammel innmark i Sjunkfjorden og Hola.
h.Skjæring av skohøy og uttak av ris til gammer beliggende i nasjonalparken.
i.Skånsomt uttak av busker og greiner i skiløypetraseer i Øvre Valnesfjord og Bodømarka i perioden f.o.m. 1. september t.o.m. 1. februar. Dette gjelder følgende etablerte traseer:
-Røsvik-Kinesknubben
-nordenden av Sætervatnet-Røsvik
-for turrennet Valnesfjord rundt
-Valnesfjord Helsesportsenter-sørenden av Sætervatnet
-Hopen-Langvatnet-Erlingbu
-Bordstulia-Erlingbu
j.Uttak av ved til hytter og gammer i nasjonalparken og for grunneier til eget bruk i henhold til forvaltningsplan.
k.Grunneiers uttak av trær i forbindelse med vedlikehold av bygninger på egen eiendom innenfor nasjonalparken.
l.Uttak av ved for videresalg for grunneiere med fast bosetting i Vassvika i henhold til forvaltningsplan, jf. § 5.
m.Uttak av materialer til tradisjonell husflid og tradisjonelle bruksgjenstander.
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Uttak av torv til vedlikehold av gammer og hytter som ligger i nasjonalparken. 
3. Dyrelivet
3.1 Vern av dyrelivet

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser, er vernet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt.

3.2 Bestemmelsen i pkt. 3.1 er ikke til hinder for:
a.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
b.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Utsetting av fisk fra lokale fiskestammer hvor dette er gjort tidligere.
b.Kalking av vatn og elver som er nødvendig for å hindre at en art dør ut. Det skal gjennom forvaltningsplanen fastsettes et referanseområde som ikke kan kalkes, jf. § 5. 
4. Kulturminner
4.1 Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes.

4.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:
a.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

5.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskriften er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.

Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplan, jf. § 5.

5.3 Bestemmelsen i pkt. 5.2 er ikke til hinder for:
a.Turrennet Valnesfjord rundt.
5.4 Sykling og organisert bruk av hest

Sykling og organisert bruk av hest er tillatt i områder og på veier eller traseer som er godkjent for slik bruk i forvaltningsplanen, jf. § 5.

5.5 Grotting

Grotting er tillatt i Kjøttkjerstihola og i Singelhola. Organisert ferdsel i andre grotter krever særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. punkt 5.2.

5.6 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved særskilt forskrift regulere eller forby ferdsel som kan skade naturmiljøet.

5.7 Omlegging av stier

Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet merking av stier og løyper.

5.8 Generelle unntak for ferdsel

Reglene i pkt. 5 gjelder ikke nødvendig ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

6. Motorferdsel
6.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel på land, i ferskvatn og i lufta under 300 meter fra bakken er forbudt.

6.2 Bestemmelsen i pkt. 6.1 er ikke til hinder for:
a.Motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvelseskjøring.
b.Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre og bruk av motordrevet båt i forbindelse med utøvelse av reindrift. Leiekjører for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig.
c.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for nødvendig transport av skoleelever, varer og utstyr mellom Vassvika-Røsvik-Øvre Valnesfjord for de fastboende i Vassvika. Kjøringen skal skje etter trase fastlagt av forvaltningsmyndigheten.
d.Forsvarets nødvendige lavflyging.
e.Nødvendig motorferdsel ved slått på gammel innmark i Sjunkfjorden og Hola, jf. punkt 2.2 g. Dette kan omfatte slåmaskin og lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
f.Bruk av barmarkskjøretøy på innmark i Sjunkan.
g.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med vedhogst etter punkt 2.2 l.
h.Oppkjøring av etablerte skiløyper i Øvre Valnesfjord og Bodømarka i perioden f.o.m. 1. november t.o.m. 1. mai. Dette gjelder følgende etablerte traseer:
-Røsvik-Kinesknubben med snøskuter,
-nordenden av Sætervatnet-Røsvik med snøskuter,
-for turrennet Valnesfjord rundt med løypemaskin,
-Valnesfjord Helsesportsenter-sørenden av Sætervatnet med løypemaskin,
-Hopen-Langvatnet-Erlingbu med snøskuter.
i.Bruk av snøskuter for nødvendig transport av utstyr til matstasjon ved nordvestenden av Halsvatnet i forbindelse med turrennet Valnesfjord Rundt samme dag som rennet arrangeres.
j.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende telefonlinje og drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og nødvendig. Kjøringen skal skje etter fastlagt trase av forvaltningsmyndigheten. Det skal i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten. Dette gjelder:
-Telenors fasttelefonlinje på strekningen Korsvik-Færøy-Vassvik,
-Heggmoen kraftverk i Bodø,
-Undfossen kraftverk på Kjerringøy,
-Bodø Energis 22 kV-linje på strekningen Heggmoen-Festvåg,
-A/L Sørfold Kraftlags kraftlinje på strekningen Røsvik-Korsvik-Færøy-Vassvik.
k.Motorisert ferdsel i forbindelse med istandsetting av energianlegg ved akutt utfall. Det skal i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
l.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for nødvendig transport av personer og utstyr mellom Vassvik og Færøy i forbindelse med næringsmessig fiske for fastboende. Kjøringen skal skje etter fastlagt trase av forvaltningsmyndigheten.
m.Motorferdsel for transport av syke/skadde bufe i medhold av lov om dyrevern. Kjøretøy som benyttes, skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Øvingskjøring for formål nevnt i pkt. 6.2 a.
b.Bruk av barmarkskjøretøy i forbindelse med utøving av reindrift i området Furnesfjellet-Kosmofjellet.
c.Bruk av luftfartøy i forbindelse med utøving av reindrift.
d.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med husdyrhold.
e.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre i Øvre Valnesfjord for nødvendig transport av klienter ved Valnesfjord Helsesportssenter.
f.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter.
g.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for nødvendig transport av ved, varer og utstyr til Erlingbu etter etablert trase. Flerårige tillatelser kan gis.
h.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger.
i.Bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget eller luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort.
j.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med vedhogst eller uttak av trær etter pkt. 2.2 j og k.
k.Bruk av barmarkskjøretøy i forbindelse med vedhogst etter pkt. 2.2 l.
l.Bruk av barmarkskjøretøy for uttak av ved til eget bruk og trær til vedlikehold av egne bygninger i Sjunkan.
m.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med kalking etter pkt. 3.3 b.
n.Motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering/fornyelse av eksisterende energi- og kraftanlegg.
o.Nødvendig motorferdsel på barmark i forbindelse med oppsetting av gjerder for husdyr, jf. pkt. 1.3 g og i.

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser for bruk av terrenggående barmarkskjøretøy ut fra reinbeitedistriktets bruksregler og distriktsplan i henhold til reindriftsloven. 

7. Forurensning
7.1 Forbud mot forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.

7.2 Støy

Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. Et utkast til forvaltningsplan skal etter planen foreligge senest 1. juni 2010. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan sette i verk tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.