Forskrift om område for obligatorisk opplæring i bruk av beltemotorsykkel (snøskuter) på Storforshei, Rana kommune, Nordland

DatoFOR-2010-02-22-271
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forRana kommune, Nordland
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, FOR-1988-05-15-356-§3
Kunngjort04.03.2010   kl. 17.15
KorttittelForskrift om opplæringsområde for snøskuter, Rana

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 22. februar 2010 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 annet ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 3 første ledd bokstav h.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften fastsetter område for obligatorisk opplæring i førarkort klasse S, og avgrenses til område som angitt i § 2 nedenfor.

Den obligatoriske opplæringen i førerkort klasse S skal skje i samsvar med kapittel 14 i forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Førerkort i klasse S er definert i § 3-17 i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m.

§ 2.Område for obligatorisk opplæring

Område avgrenset på vedlagte kart, på i alt 1500 daa, er lagt ut til øvingsområde for obligatorisk opplæring i førerkort klasse S (snøskuter/beltemotorsykkel). Området grenser i vest mot ACR-banen, på Storforshei i Rana. Mot nord og sør inkluderes eksisterende anleggsveier i området, i tillegg til at disse veitraseene inngår i full bredde fram til gitte krysningspunkter i øst.

§ 3.Begrensning av bruk/forbud

Denne forskriften gir grunnlag for at det kan kjøres med snøskuter/beltemotorsykkel under kontroll av godkjent opplæringsinstitusjon i område angitt under § 2 ovenfor.

Kjøring til opplæringsformål kan finne sted mandag t.o.m. fredag i tidsrommet kl. 08.00-20.00.

§ 4. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra og med 1. mars 2010.

Kartvedlegg 

pdf.gif