Forskrift om vern av Aure naturreservat, Aure kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2010-03-05-334
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse05.03.2010
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1999-12-17-1438
Gjelder forAure kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort11.03.2010   kl. 14.40
KorttittelForskrift om Aure naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. mars 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 32/1 i Aure kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 782 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5 000 datert Miljøverndepartementet februar 2010. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Aure kommune, hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt furu- og lauvskogsområde som representerer kystfuruskogen på Nordvestlandet. Området har særskilt naturvitenskapelig verdi i form av flere sjeldne sopparter på død ved av både furu og osp.

Området er en kystfuruskog som har fått utviklet seg fritt over lang tid. Tilsvarende lite påvirket furuskog er sjelden å finne på Nordvestlandet. Området har god biologisk kontinuitet og med flere arter som indikerer gammelskogmiljø.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
4.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
5.Beiting.
6.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.
7.Vedlikehold av eksisterende veier vist på vernekartet.
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
3.Utenom veiene vist på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
3.Motorisert ferdsel på eksisterende veier vist på vernekartet.
4.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4.
2.Hogst og uttak av fremmede treslag og gran.
3.Oppgradering av bilvegene vist på vernekartet etter gjeldende veinorm for skogsbilveier.
4.Istandsetting og vedlikehold av kulturminner.
5.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med hogst og uttak av fremmede treslag og gran, jf. § 7 nr. 2.
6.Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
7.Utkjøring av saltslikkestein på snødekt mark.
8.Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 nr. 6 og § 7 nr. 7.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 17. desember 1999 nr. 1438 om freding av Aure skogreservat som naturreservat, Aure kommune, Møre og Romsdal.