Forskrift om vern av Indre Iddefjord - Enningdalselva naturreservat, Halden kommune, Østfold

DatoFOR-2010-03-05-337
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse05.03.2010
Sist endretFOR-2016-05-03-478
EndrerFOR-1981-12-11-4724
Gjelder forHalden kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§67
Kunngjort11.03.2010   kl. 14.40
KorttittelForskrift om Indre Iddefjord - Enningdalselva naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. mars 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 67. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 3 mai 2016 nr. 478.

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Halden kommune: 208/1, 208/2, 209/1, 209/2,3, 2011/1,4, 258/1 og 501/198.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3270 daa, hvorav ca. 1017 daa er sjøareal. Grensene for naturreservatet framgår av kart datert Miljødirektoratet mai 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Halden kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 3 mai 2016 nr. 478.
§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare truet, sjelden og sårbar natur i de nedre deler av et egenartet, variert og tilnærmet urørt lavlandsvassdrag. Sammen med kantsoner, brakkvannsdeltaet, våtmarksområder, bekkekløft og tilstøtende skogområder utgjør dette bestemte typer natur med særlig betydning for biologisk mangfold.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær eller annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, etablering av oppdrettsanlegg, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler og oppdyrking. Forsøpling er forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Etablering av faste båtplasser og båtopplag er forbudt.
5.Utøvelse av vannsport er forbudt.
6.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
7.Bålbrenning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for: 

Bruk, drift og vedlikehold

1.Drift og vedlikehold av faste anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet, herunder vei, bro, bygning, gapahuk, riksgrenserøys, gåplatting ved Brekka, brygge/båtplass og badeplass på Tangholmen.
2.Vedlikehold av eksisterende grøfter og drensutløp.
3.Beiting.
4.Merking og vedlikehold av eksisterende stier. Eksisterende traktorveier i Stenbudalslia kan vedlikeholdes som stier.
5.Kortvarig lagring av tømmer langs vei.
6.Bruk av tinglyst båtplass og bilparkering ved Stenrenna/Mærrhølet for adkomst og transport til Søndre Folkå (gnr./bnr. 258/8), samt en båtplass i Rørsvann.
7.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
8.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for hevning av spenningsnivå og økning av linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. 

Rydding av trær og vegetasjon

9.Fjerning av uønsket vegetasjon og enkelttrær ved vei, jordekant, park, sti, bygning eller ved faste anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet, ved fast båtplass, i 10 m-sonen på Tangholmen, ved vannfyllingsplass og på faste fiskeplasser langs vassdraget, samt over en strekning på 70 m mot fjorden ved Brekka.
10.Rydding av elgposter.
11.Fjerning av rastrær og beverfelte trær ut i Enningdalselva/Berbyelva. Trærne skal forbli i naturreservatet.
12.Hogst av gran på et areal ved Søndre Folkå (gnr./bnr. 258/8), (sone A på vernekartet). 

Fritidsbruk

13.Sanking av bær og matsopp.
14.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.

På vann- og våtmarksarealer mellom søndre riksgrensestøtte i fjorden og grøft vestfra på Tangholmen, jf. sone B på vernekart, er likevel jakt på fugl forbudt før 1. oktober.

15.Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller med medbrakt brensel, på fast grillplass ved Stenrenna, på Tangholmen, samt ved eksisterende gapahuker og ved faste etablerte fiskeplasser langs elva. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt brensel er tillatt i perioden f.o.m. 15. september t.o.m. 15. april.
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel til lands, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
3.Motorbåtferdsel mellom søndre riksgrensestøtte i Iddefjorden og bro til Tangholmen i Berbyelva er forbudt i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 30. september.
4.Bruk av hest og kjerre, ridning og sykling er forbudt utenom på eksisterende veier og stier.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
4.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med skogsdrift på arealer utenfor reservatet og ved tiltak som er tillatt etter § 4 nr. 2, 9, 11 og 12.
5.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
6.Motorbåtferdsel til og fra Berbyelva/Tangholmen langs en dypled, kalt «Renna», i fjorden korteste vei gjennom reservatet, samt motorbåtferdsel korteste vei gjennom reservatet til og fra Brekka og mellom Søndre Folkå (gnr./bnr. 258/8) og Stenrenna.
7.Motorbåtferdsel knyttet til lovlig yrkesfiske av manntallsførte fiskere med båt registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister.
8.Motorferdsel på bruer over Enningdalselva/Berbyelva, samt på vei til Merrhølet/Stenrenna, jf. vernekartet.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 6.
2.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 8.
3.Nødvendig utransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående beltekjøretøy som nevnt i § 6, nr. 5.
4.Anlegg og merking av ny sti.
2.Mudring i dypleden «Renna» i fjorden og ved Søndre Folkå (258/8) av hensyn til småbåter.
3.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4.Fjerning av enkelttrær. Trærne skal forbli i naturreservatet.
5.Bruk av reservatet til miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
9.Kontrollert tynning/høydereduksjon av kratt som er til ulempe for jordbruket og oppføring av gjerder.
10.Anlegg av bryggeplasser i Berbyelva for båter med en samlet båtlengde på inntil 230 fot. Plassene kan anlegges i reservatets 10 m-sone i elva på strekningen mellom bro til Tangholmen og grøft vestfra på Tangholmen.
11.Tilrettelegging for båtanløp, men uten fast båtplass på stedet, for båt til persontransport ved grunnstøtt trepram ved Merrhølet, samt nødvendig mudring og adkomst til anløpsplassen.
12.Anlegg av liten brygge ved Søndre Folkå (gnr./bnr. 258/8) for båt til adkomst og transport.
13.Anlegg av utsettingsplass for småbåter ved Stenrenna.
14.Begrenset slått og krattrydding.
15.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
a.øvingskjøring for formål nevnt i § 6 nr. 1
b.oppgradering/fornyelse av kraftledninger som nevnt i § 4 nr. 8 og § 7 nr. 2
c.drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, jf. § 4 nr. 7
d.aktiviteter/tiltak som det gis dispensasjon til med hjemmel i § 7.
16.Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
17.Utkjøring av saltslikkestein på snødekt mark.
18.Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
19.Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 11. desember 1981 nr. 4724 om fredning for Folkå naturreservat, Halden kommune, Østfold.