Forskrift om vern av Berby landskapsvernområde, Halden kommune, Østfold

DatoFOR-2010-03-05-338
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse05.03.2010
Sist endretFOR-2016-05-03-478
Endrer
Gjelder forHalden kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§77, LOV-2009-06-19-100-§36, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort11.03.2010   kl. 14.40
KorttittelForskrift om Berby landskapsvernområde

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. mars 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 77, jf. § 36 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 3 mai 2016 nr. 478.

§ 1.Avgrensing

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.: 208/1, 208/2, 209/1, 209/2,3, 2011/1,4, 258/1, 258/2, 258/3, 258/6, 258/7, 258/8, 258/9 og 501/198 i Halden kommune.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 6287 daa. Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart datert Miljødirektoratet mai 2016. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Halden kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 3 mai 2016 nr. 478.
§ 2.Formål

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et natur- og kulturlandskap av økologisk og kulturell verdi. Landskapsvernområdet har en markert topografi med granittkoller, skoglier og elveslette omkring Berby herregård, de nedre deler av Enningdalsvassdraget - Berbyelva og Indre Iddefjord.

§ 3.Vernebestemmelser

I landskapsvernområdet må det ikke settes i verk tiltak som kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Det skal legges vekt på den samlede virkningen av tiltak i området.

For landskapsvernområdet gjelder følgende vernebestemmelser:

Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets særpreg eller karakter, herunder:

-Framføring av luftledninger (kraftlinjer, el.linjer, kabel- og taubaner mv.)
-Oppføring av master, antenner, vindmøller og bygninger
-Anlegg av andre større faste innretninger
-Anlegg av større lagerplass, samt campingplass, golfbane o.l.
-Veibygging i dalsider
-Stein- og masseuttak
-Uttak, oppfylling og planering med større mengder masse
-Omfattende eksteriørmessige endringer av eksisterende større bygninger.

Opplistingen er ikke uttømmende.

§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Vedlikehold av eksisterende bygninger, faste anlegg og innretninger.
3.Uttak av sand og grus til eget bruk på eiendommen gnr./bnr. 258/1 fra etablerte uttak nord ved Rørsvann og ved Tyvkistene.
4.Istandsetting og vedlikehold av kulturminner.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Oppføring av bygning, vei eller anlegg, som ikke vesentlig endrer eller innvirker på landskapets særpreg eller karakter. Ved vurdering av bygning, eksempelvis tilknyttet tradisjonell stedbunden landbruksnæring, skal landskapstilpasning og estetikk vektlegges.
2.Omfattende eksteriørmessige endringer av eksisterende større bygninger.
3.Etablering av mikrokraftverk i Ørbekken som ikke vesentlig endrer eller innvirker på landskapets særpreg eller karakter.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 7.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 8.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan for landskapsvernområdet, som kan inneholde nærmere retningslinjer for skjøtsel.

§ 9.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.