Forskrift om vern av Grøssås naturreservat, Bamble kommune, Telemark

DatoFOR-2010-03-05-339
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse05.03.2010
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forBamble kommune, Telemark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort11.03.2010   kl. 14.40
KorttittelForskrift om Grøssås naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. mars 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 17 okt 2012 nr. 1030, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 2/1 i Bamble kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1 798 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Direktoratet for naturforvaltning, oktober 2012. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Bamble kommune, hos Fylkesmannen i Telemark fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 17 okt 2012 nr. 1030.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med rik edelløvskog som inneholder sjelden, truet og sårbar natur. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for biologisk mangfold. Med en stor andel rik lågurteikeskog representerer området en naturtype av særlig verdi.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
4.Beiting.
5.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
6.Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skjer varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
3.Utenom eksisterende veier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring.
4.Nødvendig kjøring med traktor for uttransport av felt elg og hjort på traktorveger avmerket på vernekartet.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4.
2.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveger.
3.Hogst av etablerte plantefelt.
4.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
5.Istandsetting og vedlikehold av kulturminner.
6.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 6, § 7 nr. 3, § 7 nr. 7 og § 7 nr. 8.
7.Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
8.Utkjøring av saltslikkestein på snødekt mark.
9.Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
10.Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.