Forskrift om vern av Sulustaddalen naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland

DatoFOR-2010-03-05-340
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse05.03.2010
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forØstre Toten kommune, Oppland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort11.03.2010   kl. 14.40
KorttittelForskrift om Sulustaddalen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. mars 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 17/1, 17/3, 17/4 og 19/1,33 i Østre Toten kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1 305 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:7 000 datert Miljøverndepartementet februar 2010. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Østre Toten kommune, hos Fylkesmannen i Oppland fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur i form av et relativt uberørt skogsområde bestående av ei nordvent bekkekløft med en høg andel rike skogtyper som blant annet kalkgranskog. Området har en særlig betydning for biologisk mangfold med et stort artsmangfold særpreget av rike forekomster av flere truete og sårbare arter. Området er representativt for bekkekløfter i regionen.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for jakt på storvilt.
4.Bruk av hest for uttransport av felt elg og hjort og for uttransport og tilsyn av bufe.
5.Beiting.
6.Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
3.Bruk av sykkel og hest og kjerre er forbudt. Ridning er forbudt utenom eksisterende traktorveger som er avmerket på vernekartet.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med traktor på eksisterende traktorveger avmerket på vernekartet.
4.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring.
5.Vedlikehold av eksisterende traktorveger avmerket på vernekartet.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
2.Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftslivet så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.
3.Hogst av etablerte plantefelt.
4.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4, herunder organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.
5.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
6.Uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående beltekjøretøy

som nevnt i § 6 nr. 2.

7.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 7 nr. 3, § 7 nr. 8 og § 7 nr. 9.
8.Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
9.Utkjøring av saltslikkestein på snødekt mark.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.