Forskrift om vern av Totenåsen naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland

DatoFOR-2010-03-05-342
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse05.03.2010
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-2005-06-10-577
Gjelder forØstre Toten kommune, Oppland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort11.03.2010   kl. 14.40
KorttittelForskrift om Totenåsen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. mars 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 311/1 i Østre Toten kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3 632 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:10 000 datert Miljøverndepartementet februar 2010. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Østre Toten kommune, hos Fylkesmannen i Oppland fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur med sitt biologiske mangfold. Området består av en østvendt barskog og er egenartet i form av en kjerne med urskogspreg. Området har en særskilt betydning for biologisk mangfold som leveområde for sjeldne og sårbare arter. Området er representativt for høyereliggende barskog i regionen.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for jakt på storvilt.
4.Bruk av hest for uttransport av felt elg og hjort og for uttransport og tilsyn av bufe.
5.Beiting.
6.Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
7.Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
3.Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring.
3.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
4.Preparering av skiløype langs trasé inntegnet på vernekartet, etter dagens standard.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveger.
2.Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftslivet så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.
3.Vedlikehold, utbedring og omlegging av eksisterende skiløypetrasé.
4.Hogst av etablerte plantefelt.
5.Hogst/rydding av vegetasjon rundt eksisterende hytte.
6.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4.
7.Opplag av båter.
8.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
9.Oppsetting av gjerder og samleanlegg for beite.
10.Istandsetting og vedlikehold av kulturminner.
11.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående beltekjøretøy som nevnt i § 6 nr. 3.
12.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med formål nevnt i § 4 nr. 7, § 7 nr. 3, § 7 nr. 4, § 7 nr. 7, § 7 nr. 8, § 7 nr. 9, § 7 nr. 10 og § 7 nr. 14.
13.Nødvendig motorferdsel ved øvingskjøring for formål nevnt i § 6 nr. 1.
14.Utkjøring av saltslikkestein på snødekt mark.
15.Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
16.Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 10. juni 2005 nr. 577 om verneplan for barskog, vedlegg 14, fredning av Totenåsen naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland.