Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Notodden kommune, Telemark

DatoFOR-2010-03-23-481
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse23.03.2010
Sist endret
EndrerFOR-2007-02-26-429
Gjelder forNotodden kommune, Telemark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort08.04.2010   kl. 15.25
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Notodden

Hjemmel: Fastsatt av Notodden kommune ved Landbruk- og viltutvalget 23. mars 2010 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Adgang til jakt

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Notodden kommune.

§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald

Minstearealet for godkjenning av vald, fellingstillatelser og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:

Elg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever: Fordelingsgrunnlag
Hele kommunen2 5005 000750Åpnet/Minsteareal
§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 26. februar 2007 nr. 429 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Notodden kommune, Telemark.