Forskrift om vern av Bruvollhagan naturreservat, Ringsaker kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-03-26-476
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse26.03.2010
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort31.03.2010   kl. 12.25
KorttittelForskrift om Bruvollhagan naturrreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. mars 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 378/7 og 378/514 i Ringsaker kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3,1 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:1 000 datert Miljøverndepartementet mars 2010. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringsaker kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å sikre en spesiell geologisk forekomst av bergarten Moelvtillitt som har særskilt naturvitenskapelig verdi. Området vil ha en svært stor verdi for forskning og undervisning. Lokaliteten er vurdert å være internasjonalt verneverdig for framtidige vitenskapelige studier, relevant for å forstå jordens klimatiske historie og utviklingen av liv, lett tilgjengelig og av fin kvalitet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Området er vernet mot alle inngrep i grunnen, herunder alle former for uttak, oppfylling eller lagring av masse, stein og steinblokker, også fjerning av jordsmonn, bygging av veger, oppføring av bygninger, anlegg, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger, framføring av jordkabler, vann- eller kloakkledninger, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler og henleggelse av avfall. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
2.Enhver ødeleggelse av berggrunnen er forbudt, herunder hammerbruk, boring, sprenging og innsamling av prøver fra fast fjell. Det er heller ikke tillatt å risse eller male tegn, figurer og lignende på fjell eller steinblokker.
3.Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
4.Camping og teltslagning er forbudt.
5.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
2.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorisert ferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
3.Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt.
4.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere eller forby ferdselen i reservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 2.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 nr. 2 og § 7 nr. 1, og drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, jf. § 4 nr. 1.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.