Forskrift om jakt etter hjort og minsteareal, Jølster kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2010-04-13-662
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse13.04.2010
Sist endret
EndrerFOR-2005-04-06-445
Gjelder forJølster kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4
Kunngjort12.05.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om hjortejakt og minsteareal, Jølster

Heimel: Fastsett av Jølster kommunestyre 13. april 2010 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4. 

1.Det er lov å jakte etter hjort i Jølster kommune.
2.Minsteareal for godkjenning av vald, fellingsløyve og grunnlag for fordeling av fellingskvote er:
a)300 dekar for Eikås Storvald og Nedre Sørside hjortevald (gnr. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)
b)1 200 dekar for Gjesdalen storvald (gnr. 42, 43, 44, 45, 46, 47)
c)400 dekar for resten av kommunen.
3.Denne forskrifta trer i kraft straks og samstundes vert forskrift 6. april 2005 nr. 445 om jakt etter hjort, Jølster kommune, Sogn og Fjordane oppheva.