Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Remmendalen naturreservat, Halden kommune, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-530
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2010
Sist endretFOR-2017-04-07-465
Endrer
Gjelder forHalden kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Remmendalen naturreservat

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 7 april 2017 nr. 465.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Halden kommune: 60/1, 60/3, 60/23, 60/31, 60/34, 62/572, 62/612, 62/618, 62/619, 62/630 og 501/95.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 0,15 km², hvorav ca. 0,01 km² ferskvann.

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Miljødirektoratet april 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevare i Halden kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 7 april 2017 nr. 465.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, og med særlig betydning for biologisk mangfold i form av en spesiell naturtype i en bekkedal med variert edelløvskog med rikt jordsmonn, dødved og et tilhørende rikt dyreliv.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting og såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling og henleggelse av hageavfall mv. er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Bålbrenning er forbudt, unntatt på etablert grillplass.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Rydding av vegetasjon langs jernbanelinje.
2.Sanking av bær og matsopp samt plukking av hvitveis uten rot til eget bruk.
3.Drift og vedlikehold av anlegg som er i bruk på vernetidspunktet, herunder kloakkledningsnett gjennom dalen.
4.Fjerning av vindfall som berører boligtomter inntil reservatet.
5.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
6.Vedlikehold av eksisterende stier og løyper med eksisterende merking.
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
3.Sykling og bruk av hest utenom etablert turvei er forbudt.
4.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Kjøring på Refneveien (bro over dalen) som krysser reservatet, herunder drift og vedlikehold av denne.
3.Kjøring på turvei langs elva, i forbindelse med vedlikehold av turvei, trebroer, grillplass mv.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak etter:
a)§ 4 nr. 1
b)§ 4 nr. 3
c)§ 7 nr. 4
d)§ 7 nr. 5
e)§ 7 nr. 6
f)§ 7 nr. 7.
2.Avgrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 4.
3.Ny merking av eksisterende stier og løyper.
4.Hogst av barskog vest for Remmenbekken.
5.Vedlikehold og eventuell utbedring av riksvei 21 langs naturreservatets nordgrense.
6.Fjerning av enkelttrær ved tilstøtende bygninger, samt skyggetrær mv. langs jorde på gnr./bnr. 60/1.
7.Tiltak for å hindre erosjon i bekkekanter.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for naturreservatet, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vernekart Remmendalen naturreservat mars 2017 

pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 7 april 2017 nr. 465.