Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Kråkerøy-skjærgården naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-533
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2010
Sist endretFOR-2017-03-06-267
EndrerFOR-1992-05-08-390
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§77, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62, FOR-2015-10-09-1178, FOR-2015-10-20-1905
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Kråkerøy-skjærgården naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 77, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 9. oktober 2015 nr. 1178 og delegeringsvedtak 20. oktober 2015 nr. 1905.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 6 mars 2017 nr. 267.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Fredrikstad kommune: 425/1, 425/3, 426/1,2,3, 427/1, 428/1, 428/3, 428/7, 428/15, 429/1, 429/7, 429/11, 429/12, 430/1 og 432/6.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 4,29 km² , hvorav ca. 2,79 km² sjøareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10 000 datert Miljøverndepartementet mars 2010. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Fredrikstad kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 6 mars 2017 nr. 267.
§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur med ulike vegetasjonstyper og tilhørende plante- og dyreliv. Deler av området har en særlig betydning for biologisk mangfold, og i deler av området er formålet særskilt knyttet til å bevare viktige våtmarksområder samt hekkeholmer for sjøfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting og såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., etablering av oppdrettsanlegg, brygger og båtfester, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse eller fjerning av stein, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbudt.
5.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt i et område merket A på vernekartet.
6.Bålbrenning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg.
2.Vedlikehold av eksisterende grøfter og drensutløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
4.Oppgradering/fornying av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
5.Sanking av bær og matsopp.
6.Jakt, fangst og fiske etter gjeldende lovverk. Dette gjelder likevel ikke i områdene merket A og C på vernekartet, der jakt kun er tillatt på hjortedyr.
7.Utsetting og gjenfangst av stedegne marine arter i forbindelse med havbeitenæring etter akvakulturloven.
8.Beiting og slått. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
9.Bruk og vedlikehold av faste anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet, herunder gjerde, gangbro, bygning, brygge og båtfeste.
10.Bålbrenning med medbrakt brensel på godkjent sementert ildsted.
11.Vedlikehold av eksisterende stier og løyper med eksisterende merking.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel til lands er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. Lavtflyvning under 300 m er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellfly og modellbåter.
3.Sykling og bruk av hest på øyer og holmer er forbudt.
4.I tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 31. mai og f.o.m. 15. august t.o.m. 30. september er all ferdsel forbudt innenfor området merket A på vernekartet.
5.I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli, er all ferdsel forbudt på Mule og Stangeskjær og i en sone på 50 m rundt holmene, merket B på vernekartet.
6.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller ytterligere regulere ferdselen i naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Nødvendig ferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
4.Motorferdsel til lands i forbindelse med jord- og skogbruksdrift.
5.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 2.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a)§ 4 nr. 9
b)§ 4 nr. 3 og 4
c)§ 7 nr. 2
d)§ 7 nr. 4
e)§ 7 nr. 5
f)§ 7 nr. 7.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Avgrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 4.
4.Fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i landbruket.
5.Kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket, oppføring av gjerder m.m.
6.Gjødsling og nødvendig bruk av kjemiske bekjempningsmidler på beiter.
7.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
8.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak, og skal etter planen foreligge innen 31. desember 2010.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 8. mai 1992 nr. 390 om vern av Goenvad naturreservat, Kråkerøy kommune, Østfold.