Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Øra naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-534
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2010
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1979-09-28-2
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§77, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Øra naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 77, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Fredrikstad kommune: 303/1240, 303/1251, 303/1256, 303/1462, 678/1, 678/3, 678/7, 679/1, 679/6, 679/12, 679/31, 694/32, 694/42, 695/1, 696/43 og 697/1.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 16,63 km², hvorav ca. 13,74 km² sjøareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:17 500, datert Miljøverndepartementet mars 2010. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Fredrikstad kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, og med særskilt betydning for biologisk mangfold, med spesielle naturtyper i form av et viktig våtmarksområde og strandenger med naturlig tilhørende plante- og dyreliv. Området utgjør en spesiell forekomst ved at det er et område med aktiv erosjon, massetransport og oppbygging av masser. I deler av området er formålet å bevare et verneverdig skogsområde i sin naturgitte tilstand.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting og såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt. Bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 31. oktober.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner o.l., etablering av oppdrettsanlegg og havbruksvirksomhet eller nye båtfester, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Utøvelse av vannsport er forbudt.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Camping, teltslagning, plassering av husbåt og oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt.
7.Fortøyning ut over ett døgns varighet og oppankring av båter og andre farkoster er bare tillatt ved eksisterende eller tillatt brygge og båtfeste. Etablering av nye båtplasser er forbudt.
8.Bålbrenning er forbudt utenom godkjente, merkede bålplasser.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg.
2.Fiske og fangst etter saltvannsfiskeloven og lakse- og innlandsfiskloven. Bruk av garn eller andre fangstredskaper som kan skade svømmende og dykkende fugl er bare tillatt for manntallsførte fiskere.
3.Bruk og vedlikehold av anlegg og gjerder som er i bruk på vernetidspunktet.
4.Vedlikehold av etablerte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
5.Gjødsling og kalking av beitet på Småtangen.
6.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
7.Oppgradering/fornying av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet
8.Sanking av bær og matsopp.
9.Jakt på hjortevilt på fastlandet etter gjeldende lovverk.
10.Beiting på arealer som har vært beitet etter 1979.
11.Vedlikehold av eksisterende stier og løyper med eksisterende merking.
12.Følgende virksomhet i område merket C på fredningskartet:
a)Plukkhogst.
b)Gjødsling, kalking og fjerning av busker og småtrær på beiter.
c)Jakt og fangst etter gjeldende lovverk.
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel til lands og på isen er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. Lavtflyvning under 300 m er forbudt. Bruk av modellfly og modellbåter er forbudt.
3.Største tillatte hastighet til sjøs er 10 knop. Unntatt er båtledene fra sørenden av Gåseskjær til reservatgrensen vest for Store Fret (Løvørenna), og fra nordenden av Nes-Ramsø til reservatgrensen øst for Store Fret, hvor største tillatte hastighet er 20 knop.
4.Innenfor to områder som på vernekartet er merket A (omkring Hestholmen) og B (Marikovabassenget), er all ferdsel forbudt i periodene f.o.m. 1. april t.o.m. 15. juli og f.o.m. 15. august t.o.m. 30. september.
5.Utenfor områdene A og B er det i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 15. juli forbudt å gå i land på holmene Tuppa, Gåseskjær, Langholmen, Navnløs, Grønnskjær, Fårenøt, Hasle og øygruppen Møkkalassa.
6.Sykling, ridning og bruk av hest og kjerre er forbudt.
7.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for.

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg.
3.Uttransport av felt elg og hjort med lett, terrengkjørende beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
4.Motorferdsel i jord- og skogbruksvirksomhet i området merket C på fredningskartet.
5.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 nr. 2, 3, 4 og 5.
6.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a)§ 4 nr. 6 og 7
b)§ 7 nr. 6
c)§ 7 nr. 7
d)§ 7 nr. 8
e)§ 7 nr. 9.
2.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
3.Avgrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 5.
4.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
5.Ny merking av eksisterende stier og løyper, samt anleggelse av ny tursti i Gansrødområdet.
6.Oppføring av nye eller utvidelse av eksisterende brygger og nødvendig mudring av kanaler inn til bryggene.
7.Oppføring av nye gjerder og beiting på arealer som ikke omfattes av § 4 nr. 10.
8.Graving av nye grøfter for drenering av bakenforliggende arealer.
9.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan for naturreservatet, med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak og skal etter planen foreligge innen 31. desember 2010. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 28. september 1979 nr. 2 om fredning av Øra naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold.