Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Skjæløysundet naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-536
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2010
Sist endretFOR-2017-03-06-267
EndrerFOR-1978-12-15-16
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§77, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62, FOR-2015-10-09-1178, FOR-2015-10-20-1905
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Skjæløysundet naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 77, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 9. oktober 2015 nr. 1178 og delegeringsvedtak 20. oktober 2015 nr. 1905.
Endringer: Endret ved forskrift 6 mars 2017 nr. 267 og forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Fredrikstad kommune: 116/11, 118/2,3, 118/5, 118/6,7, 118/78, 118/94,95, 119/191, 119/229, 124/1, 125/2, 125/11, 125/25.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 0,52 km² , hvorav ca. 0,40 km² sjøareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:3 500, datert Miljøverndepartementet mars 2010. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Fredrikstad kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 6 mars 2017 nr. 267.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur med en spesiell naturtype i form av en havstrand med varierte og sjeldne vegetasjonstyper og arter. For holmen «Steinene» er formålet også å bevare en viktig hekkeholme for sjøfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting og såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner o.l., etablering av oppdrettsanlegg og havbruksvirksomhet eller nye båtfester, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, herunder hogst- og hageavfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbudt.
5.Bålbrenning er forbudt.
6.Etablering av nye båtplasser, herunder båter på svai, er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Tørking av fiskeredskap på fjellskjær øst på Steinene for manntallsførte fiskere.
2.Vedlikehold av eksisterende grøfter, drensutløp mv., etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
4.Oppgradering/fornying av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
5.Sanking av bær og matsopp.
6.Jakt, fangst og fiske etter gjeldende lovverk.
7.Bruk, drift og vedlikehold av faste innretninger mv. som er i bruk på vernetidspunktet, herunder etablerte båtfester, vei, stier, stenmolo, gangbro over sund, samt gangplatting til Gunhildskjær.
8.Beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
9.Riding knyttet til næringsinntekt ved hesteutleie langs en fast trase gjennom området.
10.Bruk av ikke opparbeidet tennisbane (ca. 25 x 10 m) på Gunhildskjær.
11.Fjerning av trær mv. pga. skygge, utsikt mv., unntatt i sone A (avgrenset av pkt. 14a-16) og sone B (avgrenset av pkt. 21-26a) på vernekartet der all skog er fredet.
12.Utsetting og gjenfangst av stedegne marine arter i forbindelse med havbeitenæring etter akvakulturloven.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel på land er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.
3.I tiden f.o.m. 15. april t.o.m. 15. juli er det forbud både mot ilandstigning og ferdsel til sjøs nærmere enn 50 m fra Steinene.
4.Sykling og ridning bruk av hest utenom på eksisterende stier er forbudt.
5.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Bruk av traktor korteste vei ut og inn av reservatet ved utsetting/opptak av båter, med lovlig fast båtfeste eller lovlig oppført brygge, samt ved bortkjøring av strandsøppel.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
4.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 nr 2.
5.Aktiviteter som nevnt i § 4 nr. 1 kan skje uten hinder av ferdselsforbudet i § 5 nr. 3.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a)§ 4 nr. 7
b)§ 4 nr. 3 og 4
c)§ 7 nr. 6
d)§ 7 nr. 7.
2.Avgrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 4 og § 3 nr. 6.
3.Oppgradering/fornyelse av kraftledning som ikke faller inn under § 4.
4.Begrenset opplag av båter.
5.Fjerning av enkelttrær pga. skygge på dyrket mark, utsikt mv. mellom pkt. 21 og 26 i vernegrensen.
6.Oppføring av anlegg for Kystverket.
7.Vedlikehold og fornyelse av nedgravde innretninger som vannledninger og jordkabler.
8.Etablering og merking av sti.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan for naturreservatet, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak, og skal etter planen foreligge innen 31. desember 2010.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 15. desember 1978 nr. 16 om fredning av Steinene naturreservat, Onsøy kommune, Østfold.