Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Paradisbukta naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-539
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2010
Sist endretFOR-2017-03-06-267
Endrer
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62, FOR-2015-10-09-1178, FOR-2015-10-20-1905
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Paradisbukta naturreservat

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 9. oktober 2015 nr. 1178 og delegeringsvedtak 20. oktober 2015 nr. 1905.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 6 mars 2017 nr. 267.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører gnr./bnr. 106/1 i Fredrikstad kommune.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 0,017 km² , hvorav ca. 0,002 km² sjøareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart datert Miljødirektoratet mars 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Fredrikstad kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 6 mars 2017 nr. 267.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur med spesielle naturtyper i form av en sandstrand og en sandfuruskog med alt tilhørende naturlig plante- og dyreliv.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting og såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner o.l., etablering av oppdrettsanlegg og havbruksvirksomhet eller nye båtfester, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleir, idrettsarrangement, eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Bålbrenning er forbudt.
6.Etablering av båtplasser er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.
a)Øvelser med lett utstyr og enkel bivuakkering i regi av Forsvaret eller Politiet.
b)Øvelser med tyngre utstyr på mark med bart fjell, stein og pukk.
c)Landgangsøvelser med lett utstyr på grusstrand.
d)Gjennomføring av andre øvelser mv. i samråd med forvaltningsmyndigheten.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt, fangst og fiske etter gjeldende lovverk.
4.Beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
5.Drift og vedlikehold av eksisterende anlegg og innretninger som er knyttet til Forsvarets virksomhet.
6.Utsetting og gjenfangst av stedegne marine arter i forbindelse med havbeitenæring etter akvakulturloven.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel til lands, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
3.I tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 30. september er det ferdselsforbud i et slitasjesvakt område, merket A på vernekartet.
4.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Transport av sykt eller skadd bufe. Kjøretøy som skal brukes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet i forkant av kjøringen.
3.Øvelser som skjer i medhold av § 4 nr. 1 kan foregå uten hinder av ferdselsforbudet i § 5 nr. 3.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a)§ 4 nr. 1
b)§ 4 nr. 5
c)§ 7 nr. 3
d)§ 7 nr. 4
e)§ 7 nr. 5.
2.Begrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 4 og § 3 nr. 5.
3.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg og tilbygg til eksisterende anlegg for Forsvaret.
4.Annen virksomhet i regi av Forsvaret eller Politiet.
5.Oppføring av nye anlegg for Kystverket
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for naturreservatet, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Kartvedlegg til forskriften:

pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 6 mars 2017 nr. 267.